Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický č. 36/2019

OBSAH

ČLÁNKY A STUDIE
Karolína KEJVALOVÁ: TRANSAKCE S NEMOVITOSTMI V HRADCI KRÁLOVÉ VE SVĚTLE TRHOVÉ KNIHY ŽLUTÉ Z LET 1588–1602, 5–43
Ladislav NEKVAPIL: PODDANSKÉ SEZNAMY A STUDIUM ŽIVOTNÍCH CYKLŮ VENKOVSKÉHO OBYVATELSTVA V RANÉM NOVOVĚKU
Příklad čelední služby na východočeském panství Choltice, 45–63
Josef ŠRÁMEK: BELETRIZUJÍCÍ MEMOÁRY JAKO HISTORICKÝ PRAMEN?
Vzpomínky spisovatele Ignáta Herrmanna na dětství v královéhradecké pevnosti ve válečném roce 1866, 65–111
Monika ŽÁKOVÁ: BYTOVÁ KRIZE V HRADCI KRÁLOVÉ VE 20. LETECH 20. STOLETÍ, 113–132

DISKUSE
Tomáš ČURDA: PARDUBIČKY, PARDUBICE – ARGUMENTY OPRÁVNĚNÉ, ČI ZPOZDILÉ?, 135–154

BIBLIOGRAFIE DĚJIN VÝCHODNÍCH ČECH ZA ROK 2018
David RICHTER: BIBLIOGRAFIE HISTORICKÝCH A VLASTIVĚDNÝCH NEPERIODICKÝCH PUBLIKACÍ PRO ÚZEMÍ VÝCHODNÍCH ČECH ZA ROK 2018, 157–164

ERRATA, 165

Východočeský sborník historický 36