Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů je:
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice
tel: 466 799 240, email: vcm@vcm.cz
IČ: 14450542

dále jen „Muzeum“

 1. Muzeum nemá pověřence pro ochranu osobních údajů (nevztahuje se na něj tato povinnost).
 2. Zpracování osobních údajů se v Muzeu děje z důvodů splnění právní povinnosti nebo je nezbytné pro jeho činnost. Osobní údaje jsou předávány příslušným orgánům, úřadům či institucím pouze v případech, kdy tak ukládá zvláštní zákon.
 3. Při zpracování osobních údajů u muzea nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 4. Shromážděné osobní údaje a zpracování osobních údajů budou předmětem odpovídajících fyzických a logických bezpečnostních opatření. Muzeum učinilo vhodná technická a organizační opatření k zajištění řádné správy jím zpracovaných osobních údajů. Pokud vám jsou zasílána obchodní sdělení, děje se tak výhradně na základě vašeho souhlasu. V případě, že si již nepřejete zasílání obchodních sdělení, máte možnost svůj souhlas odvolat, případně požádat o zrušení zasílání obchodních sdělení.
 5. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem.
 6. Pokud jsou u muzea zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:
  a. požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
  b. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
  c. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané u muzea jsou nepřesné),
  d. požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  e. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  f. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste muzeu poskytl/a,
  g. podat stížnost u dozorového orgánu.
 7. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými právními předpisy.
 8. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.