Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Sbírky

Sbírka Východočeského muzea v Pardubicích čítá téměř 205 000 evidenčních čísel, což činí více než 750 000 kusů sbírkových předmětů. Na sbírkotvorné činnosti se podílejí oddělení archeologické, přírodovědné a historické.

Digitalizované předměty ze sbírky na publikačním portálu Klíč ke sbírkám

Archeologické oddělení

Spravuje 2 fondy, fond staré archeologické sbírky a nové archeologické sbírky tvořené z výzkumů a nálezů.

Archeologickou sbírku má především na starosti: Mgr. Tereza Jošková a PhDr. Jan Jílek. Další kurátoři z archeologického oddělení: Mgr. Miroslava Cejpová, Mgr. Tomáš Zavoral, DiS.

Více informací o sbírce

Přírodovědné oddělení

Spravuje celkem 10 fondů, které tvoří sbírkové předměty přírodnin živé i neživé přírody.

Botanika

Sbírka je budována od roku 1927, jejím základem se stal herbář učitele Emanuela Kalenského. Sbírka však obsahuje i řadu starších nálezů (z první poloviny 19. století), které se do ní dostaly nákupy nebo dary soukromých herbářů. Fond zahrnuje zejména položky z východních Čech a sběry z ostatních regionů České republiky.
Sbírku spravuje Mgr. Lenka Šafářová, Ph.D.

Více informací o sbírce


Bezobratlí

Tato sbírka je nově budována od roku 1998. Původní fondy byly kromě lastur a ulit měkkýšů v minulosti kompletně převedeny do Muzea východních Čech v Hradci Králové.
Sbírku spravuje Mgr. Jan Dolanský.

Více informací o sbírce


Nerosty a horniny

Sbírka je nově budována od r. 2003, neboť původní sbírkový fond byl v minulosti převeden do MVČ v Hradci Králové. Do sbírky jsou v současné době shromažďovány především doklady geologické pestrosti severovýchodní části českého masívu.
Sbírku spravuje Ing. Jiří Šura.

Více informací o sbírce


Zoologie

Zoologické sbírky patří mezi vůbec nejstarší fondy Východočeského muzea. Hned po vzniku muzea byla 30. června 1881 za 3000 zlatých zakoupena kolekce vycpanin ptáků od významného preparátora a znalce přírody Pardubicka prof. MUDr. Hromádky.
Sbírku spravuje Mgr. Libor Praus, Ph.D.

Více informací o sbírce


Paleontologie (čtvrtohorní kosti)

Nepříliš rozsáhlá sbírka, čítající 316 kusů, obsahuje kosterní zbytky větších zvířat z mladších i starších čtvrtohor, většinou z okolí Pardubic. K nejvzácnějším patří paroží soba, losa, jelena, lebky koní a praturů nebo kly se stoličkami mamuta.
Sbírku spravuje Mgr. Libor Praus, Ph.D.

Více informací o sbírce

Historické oddělení

Má největší podíl na akviziční činnosti, spravuje více než 60 fondů rozdělených podle jednotlivých oborů.

Etnografie

Sbírka dokumentuje způsob života na venkově a artefakty tradiční lidové kultury. Převažují tudíž předměty spojené s tradičním zemědělstvím a s provozem venkovské domácnosti včetně zpracování zemědělských produktů a přípravy pokrmů, nechybí nářadí k podomácké výrobě textilií a k jejich údržbě, doklady způsobu odívání, mobiliář obydlí, součásti staveb a jejich modely.
Sbírku spravuje Mgr. Michal Hambálek.

Více informací o sbírce


Řemesla a živnosti

Sbírka dokumentuje specializovaná řemeslná zaměstnání a nevýrobní živnosti v podmínkách malovýroby, maloobchodu a soukromého podnikání v oblasti služeb. Převažují předměty z vybavení řemeslnických dílen, obchodů a dalších živností, činných v 1. polovině 20. století, přičemž kromě nářadí jsou zastoupeny i ukázky polotovarů a finálních výrobků, mobiliář, pracovní oděvy, obaly zboží a způsoby reklamy.
Sbírku spravujeMgr. Michal Hambálek.

Více informací o sbírce


Míry a váhy

Sbírku tvoří délkové míry, duté míry suché i mokré, váhy různých konstrukcí a rozličné typy závaží. Předměty byly průběžně získávány od doby vzniku muzea (1880). Převážná část sbírky dokumentuje období 19. století, obsahuje i předměty z 20. století.
Sbírku spravuje Mgr. Michal Hambálek.

Více informací o sbírce


Orální historie

Podsbírka orální historie zahrnuje záznamy a přepisy výpovědí narátorů k regionálním tématům, významným místním i celostátním událostem a osobnostem spojených s regionem východních Čech.
Sbírku spravuje Mgr. Michal Hambálek.


Potřeby do domácnosti

Předměty z vybavení běžných domácností byly obvyklou součástí muzejních sbírek, nejinak tomu bylo i v pardubickém muzeu. V 60. letech 20. století bylo domácí náčiní, nádobí na přípravu a uchovávání potravin, obaly od potravin a drogistického zboží, nářadí pro domácí ženské a mužské rukodělné práce a další vybavení středostavovských domácnosti soustředěno do jedné specializované sbírky.
Sbírku spravuje Mgr. Daniela Klvaňová.

Více informací o sbírce


Hračky

Sbírka hraček patří v historii Východočeského muzea k těm mladším, byla založena v roce 1975. Najdeme v ní hračky od druhé poloviny 19. století po téměř současnou produkci. Unikátnost sbírky tkví především v její rozmanitosti.
Sbírku spravuje Mgr. Daniela Klvaňová.

Více informací o sbírce


Odívání

Oděvy patřily mezi první akvizice, které muzeum získalo záhy po vzniku v roce 1880. Jednalo se zpočátku o součásti oděvu lidových vrstev, později i dobové oděvy. Do 60. let 20. století byly všechny textilie součástí etnografických sbírek.
Sbírku spravuje Mgr. Daniela Klvaňová.

Více informací o sbírce


Numismatika

Sbírka náleží mezi několik nejrozsáhlejších veřejných sbírek mincí v ČR. Její tradice sahá do sklonku 19. století, kdy Muzejní spolek v Pardubicích do svých sbírek získával také numismatický materiál, čítající okolo 1000 exemplářů. Muzejní sbírka byla rychle rozšiřována, hlavně dary, většinou však nesystematicky.
Sbírku spravuje Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

Více informací o sbírce


Zbraně

Sbírka zbraní a militárií patří svým rozsahem (2553 inv. čís.) k nejvýznamnějším sbírkám tohoto materiálu v ČR. Její nejcennější součástí je bezpochyby soubor civilních (loveckých a sportovních) zbraní převážně evropského původu, z větší části bohatě zdobených.
Sbírku spravuje Mgr. Jan Tetřev.

Více informací o sbírce


Německá okupace

Jedna z nejmenších a současně nejsmutnější sbírka našeho muzea obsahuje jen 48 předmětů, které mají vztah k německé okupaci, koncentračním táborům a především k událostem v Pardubicích v době heydrichidády.
Sbírku spravuje Mgr. Jan Tetřev.

Více informací o sbírce


Socialistické uniformy

V 70. a 80. letech 20. století bylo muzeu nařízeno podrobně dokumentovat budování socialismu na Pardubicku. Jedním z výsledků této činnosti byla dnes velice zajímavá a k četným zápůjčkám do jiných muzeí využívaná sbírka služebních a podnikových uniforem i pracovních oděvů z této doby. Máme proto kompletního příslušníka SNB s několika druhy obušků, milicionáře, pionýra, ale také řidiče ČSAD, železničáře.. Sbírka má dnes 160 inventárních čísel.
Sbírku spravuje Mgr. Jan Tetřev.

Více informací o sbírce


Prapory

Sbírku spravuje Mgr. Jan Tetřev.


Vyznamenání

Tato rozsahem nevelká sbírka (321 inv. čísel) souvisí se sbírkou militárií, ale nejen s ní. Jejím základem se stala rakousko-uherská vyznamenání, která do muzea přišla po I. světové válce, kdy se jich bývalí vojáci zbavovali.
Sbírku spravuje Mgr. Jan Tetřev.

Více informací o sbírce


Odznaky

Malé předměty často unikají pozornosti návštěvníků, ale to je škoda. Zvláště u našich odznaků. Tato sbírka vzniká teprve v posledních třiceti letech, ale soustřeďuje odznaky organizací, firem a institucí z druhé poloviny 19.a celého 20.století.
Sbírku spravuje Mgr. Jan Tetřev.

Více informací o sbírce


Hodiny

Sbírka hodin obsahuje na 210 ukázek různých dobových variant hodin a časoměrných zařízení. Zastoupené předměty netvoří vývojovou řadu, ale jsou zde zastoupeny některé velmi kvalitní ukázky tvarově zajímavých hodin z 18. a 19. století.
Sbírku spravuje PhDr. Jan Ivanega, Ph.D.

Více informací o sbírce


Kovy

Sbírka kovů je výraznou součástí uměleckořemeslných sbírek muzea. Tvoří ji více než 900 exponátů, převážně z cínu, ale zastoupeny jsou i výrobky z mědi, stříbra, mosazi i jiných slitin. Jejím základem jsou exponáty získané bývalým muzejním spolkem z darů a nahodilých nákupů.
Sbírku spravuje PhDr. Jan Ivanega, Ph.D.

Více informací o sbírce


Keramika a porcelán

Ve sbírce je zařazeno více než 1300 ukázek prací z porcelánu, kameniny či dalších speciálních keramických materiálů. Obsahuje předměty, dokládající dobovou užitkovou a dekorativní produkci od 2. poloviny 18. století.
Sbírku spravuje PhDr. Jan Ivanega, Ph.D.

Více informací o sbírce


Nábytek

Ve sbírce nábytku je zastoupeno na 340 exponátů. Začala se rozvíjet již na konci 19. století zastoupením převážně měšťanského a lidového nábytku konce 18. a 19. století, ale postupně byly získány i starší skvostné nábytkové kusy jako například pozdně renesanční řezané arkádové truhly.
Sbírku spravuje PhDr. Jan Ivanega, Ph.D.
Více informací o sbírce


Sklo

Sbírka skla je nejucelenějším souborem z uměleckoprůmyslových sbírek VČM. Základ dnešní sbírky tvořilo na konci 50. let 20. století cca 700 exponátů ze sbírek muzejního spolku. Jednalo se o kolekce řezaného skla a malovaného skla 18. století či broušené, ryté i hutnicky tvarované skleněné předměty z barevných sklovin z 19. století.
Sbírku spravuje PhDr. Jan Ivanega, Ph.D.

Více informací o sbírce


Obrazy a grafiky

Sbírka obrazů je souborem příležitostných akvizic se značným tématickým rozpětím a kvalitativní nevyrovnaností. Jsou zde zastoupeny náboženské obrazy, krajinomalby, žánrová zátiší, portrétní tvorba aj.
Sbírku spravuje PhDr. Jan Ivanega, Ph.D.

Více informací o sbírce


Plastiky

Počátky vytváření této sbírky spadají do 80. let 19. století. Ve fondu více než 780 exponátů jsou nejpočetněji zastoupeny lidové a pololidové plastiky náboženského charakteru z 19. století. Nejvýznamnějšími exponáty je soubor barokních dřevořezeb.
Sbírku spravuje PhDr. Jan Ivanega, Ph.D.

Více informací o sbírce


Lapidárium

Sbírku spravuje PhDr. Ladislav Nekvapil, Ph.D.


Hudebniny

Sbírku tvoří hudebniny rukopisné i tištěné pocházející z několika oborů hudební činnosti: kantorské – hudebniny z kůrů kostelů v regionu, spolkové – hudebniny z činnosti pardubických pěveckých spolků Pernštýn, Ludmila, Suk a Lidové opery a hudebnin pocházejících z osobních pozůstalostí pardubických skladatelů, např. K. Moora nebo V. a J. Lautnerových.
Sbírku spravuje Mgr. Petra Městecká.

Více informací o sbírce


Hudební nástroje

Sbírku tvoří hudební nástroje převážně evropského charakteru, v malém množství jsou zastoupeny rovněž nástroje exotické. Dle Sachs – Hornbostelovy systematiky ji lze rozčlenit do čtyř základních skupin (aerofony, chordofony, membranofony, idiofony).
Sbírku spravuje Mgr. Petra Městecká.

Více informací o sbírce


Gramofonové desky a jiná média

Sbírka čítající cca 1500 evidenčních čísel a obsahuje hudební nosiče z období 20. – 80. let 20. století. Mezi nimi převládají gramofonové desky domácí i zahraniční provenience.
Sbírku spravuje Mgr. Petra Městecká.

Více informací o sbírce


Rukopisy

Sbírka rukopisů náleží k nejstarším sbírkám muzea. Její počátek spadá do 80. let 19. století, do doby vzniku Musejního spolku. Její součástí jsou staré rukopisy z období 16. - 18. století, ale i rukopisy mladšího charakteru. Podstatnou část tvoří rovněž rukopisné písemné pozůstalosti některých významných pardubických osobností.
Sbírku spravuje Mgr. Petra Městecká.

Více informací o sbírce


Slavín

Tato sbírka zahrnuje materiály převážně písemného charakteru týkající se významných osobností narozených nebo působících na Pardubicku.
Sbírku spravuje Mgr. Petra Městecká .

Více informací o sbírce


Tiskoviny - plakáty

Tato sbírka patří k velkým a významným sbírkám našeho muzea. Nejstarší plakát v ní uložený pochází z bouřlivého roku 1848, nejmladší stále přibývají.
Sbírku spravuje Mgr. Jan Tetřev.

Více informací o sbírce


Tiskoviny - drobné tisky

Letáky, vstupenky, zajímavé výtisky novin, reklamní materiály, pozvánky ke kulturním akcím i demonstracím, volební lístky, úmrtní oznámení, firemní dopisní papíry, jídelní lístek nebo formulář s údaji o zatčeném, originální anonymní udání.
Sbírku spravuje Mgr. Jan Tetřev.

Více informací o sbírce


Průkazy - osobní doklady

Sbírka průkazů a osobních dokladů vznikla na konci 90. let 20. století jako součást sbírky drobných tisků. Obsahuje doklady vydané na území bývalého Rakouska – Uherska, Československa, ČSSR a Německa v časovém období od konce 18. století až po současnost.
Sbírku spravuje Mgr. Petra Městecká.

Více informací o sbírce


Kramářské tisky

Sbírku spravuje Mgr. Veronika Schiebelová


Mapy a plány

Mapy a plány v této sbírce pocházejí z 19. a 20. století, pouze výjimečmě jsou starší. Najdeme zde mapy turistické i vojenské, ale také ručně kreslené plánky náletu spojeneckých letadel na Pardubice. Sbírka je velmi různorodá, obsahuje mapy řady regionů z celé naší republiky, ale převažuje zaměření na Pardubicko. Má 708 inventárních čísel.
Sbírku spravuje Mgr. Jan Tetřev.

Více informací o sbírce


Pohlednice

Sbírka pohlednic Východočeského muzea v Pardubicích je jednou z největších svého druhu v České republice. Čítá přes 300 000 kusů, od první emise korespondenčních lístků z roku 1869 po současnost. Svým širokým tematickým záběrem poskytuje ojedinělé svědectví o vývoji pohlednic na území dnešní České republiky.
Sbírku spravuje Mgr. Veronika Schiebelová.

Více informací o sbírce


Školství - učební pomůcky

Najdeme zde velký počet nástěnných map, tabulek pro výuku čtení a psaní, nádherné krasopisy žáků pardubické reálky, břidlicové tabulky, ručně psané početnice, písanky, penály a samozřejmě i školní brašny.
Sbírku spravuje Mgr. Nikol Holubová.

Více informací o sbírce


Fotoarchiv

Sbírka fotoarchivu patří mezi badatelsky nejnavštěvovanější sbírky Východočeského muzea. Její počátky souvisí se založením samotného muzea. Ve fondu se nacházejí především pozitivy, diapozitivy, negativy, fotoalba a skleněné negativy. Nejcennějším celkem je bezesporu přibližně 2000 skleněných negativů z pozůstalosti významného českého fotografa Josefa Pírky.
Sbírku spravuje Mgr. Veronika Schiebelová.

Více informací o sbírce


Technika

Sbírka vznikla v 90. letech 20. století a v současné době čítá téměř 650 evidenčních čísel. Skládá se z deseti oborových skupin, v kterých jsou zastoupeny předměty od 19. století až po současnost.
Sbírku spravuje Mgr. Petra Městecká.

Více informací o sbírce


Modely

Sbírku tvoří modely různého charakteru, převážně plošné, znázorňující např. modely pardubických sídlišť, koupaliště, zimní stadion, Opatovickou elektrárnu nebo modely pardubického závodiště.
Sbírku spravuje Mgr. Petra Městecká.

Více informací o sbírce


Sport

Sbírka sportu patří početně k menším sbírkám Východočeského muzea v Pardubicích, čítá přibližně 530 evidenčních čísel. Jako samostatný celek vznikla na přelomu 70. a 80. let 20. století. Obsahuje sportovní náčiní, pomůcky, oblečení, různé ceny a trofeje, prapory ale i bohatou písemnou a obrazovou dokumentaci sportovních odvětví v ní zastoupených.
Sbírku spravuje Mgr. Petra Městecká.

Více informací o sbírce

Knihovna

Sbírkový fond

Skládá z několika částí. Badatelsky je nejnavštěvovanější fond „Slavínu“ (signatura KSl), ve kterém jsou uloženy publikace s regionální tématikou. Knihovna Slavínu čítá kolem 3 000 titulů. Dalším významným fondem z hlediska dějin výchovy a pedagogiky je Pedagogická knihovna (signatura KPed). Součástí knihovny jsou učebnice (signatura KUč), literatura určená dětem (signatura KPed A) a pedagogické časopisy. Součástí sbírkového fondu je sbírka Kalendářů (signatura KK) a Soukromé knihovny významných regionálních osobností – knihovna barona Artura Krause, Jaroslava Fryče, Emanuela Kalenského či Vojtěcha Horáka. Do sbírkového fondu patří i staré tisky (signatura KS), Vlastivědná knihovna (signatura KVk), Náboženská literatura (KN) a sbírka dokumentující produkci pardubických tiskáren (signatura KT). Ve sbírkách se nachází fond pardubických a východočeských novin a periodik (signatura ČI).