Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický sv. 34/2018

OBSAH

ČLÁNKY A STUDIE
Karolína KEJVALOVÁ: KORESPONDENCE VĚNNÉHO MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ S OKOLNÍ ŠLECHTOU VE SVĚTLE DOCHOVANÝCH KONCEPTNÍCH REGISTER A JEJICH ZÁPISŮ Z ROKU 1589, 5–37
Barbora FIŠEROVÁ: NEJSTARŠÍ DOCHOVANÉ TESTAMENTY VYSOKOMÝTSKÝCH MĚŠŤANŮ Z LET 1574–1696
K některým aspektům měšťanského života v raném novověku, 39–63
Pavel DRNOVSKÝ – Nikola VONDRÁČKOVÁ: TOPOGRAFIE A PODOBA ŠIBENIC NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO BYDŽOVSKÉHO A HRADECKÉHO KRAJE NA ZÁKLADĚ VÝPOVĚDI KARTOGRAFICKÝCH A IKONOGRAFICKÝCH PRAMENŮ, 65–105
Michal BENDA: POČÁTKY KOMUNISTICKÉHO HNUTÍ V ČESKOSLOVENSKU S DŮRAZEM NA VÝVOJ V PARDUBICÍCH, 107–134
Monika ŽÁKOVÁ: BYTOVÁ KRIZE V CHRUDIMI VE 20. LETECH 20. STOLETÍ, 135–150
DISKUSE
František ŠEBEK: SPOR O NEJSTARŠÍ DĚJINY PARDUBIC, 153–195
BIBLIOGRAFIE DĚJIN VÝCHODNÍCH ČECH ZA ROK 2017
David RICHTER: BIBLIOGRAFIE HISTORICKÝCH A VLASTIVĚDNÝCH NEPERIODICKÝCH PUBLIKACÍ PRO ÚZEMÍ VÝCHODNÍCH ČECH ZA ROK 2017, 199–206

Východočeský sborník historický 34