Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický sv. 33/2018

OBSAH


ČLÁNKY A STUDIE
Filip VÁVRA: PRODEJ ZDECHOVICKÉHO PANSTVÍ ROKU 1641
Netypická smlouva o prodeji mezi Václavem Vrábským Tluksou z Vrábí a Václavem Věžníkem z Věžník, 5–27
Šárka NEKVAPIL JIRÁSKOVÁ: MEZIGENERAČNÍ TRANSFER MAJETKU V PROTOINDUSTRIÁLNÍ OBLASTI SEVEROVÝCHODNÍCH ČECH V 18. A PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOLETÍ, 29–53
Miloš HLAVA: ŘÍMSKÁ KAMENNÁ ZEĎ U STARÉHO MATEŘOVA
Archeologická senzace z počátku 20. století na Pardubicku, 55–78
René NOVOTNÝ: NĚMECKÉ KOLONIE WESKA, GUNSTDORF A KLEINDORF (1780–1946)
Případová studie k asimilačním procesům v malých jazykových enklávách, 79–147
DISKUSE
Tomáš ČURDA: SCHIZMA V NEJSTARŠÍCH DĚJINÁCH PARDUBIC A FENOMÉN ARCHEOLOGIE, 151–167
ZPRÁVY A RECENZE
Martin DOLEJSKÝ: JIŘÍ URBAN, KOLEKTIVIZACE VENKOVA V HORNÍM POLABÍ: OD FENOMÉNŮ K AKTÉRŮM A JEJICH MOTIVACÍM…, 171–172
BIBLIOGRAFIE DĚJIN VÝCHODNÍCH ČECH ZA ROK 2017
David RICHTER: BIBLIOGRAFIE PŘÍSPĚVKŮ K DĚJINÁM VÝCHODNÍCH ČECH V PERIODICKÝCH PUBLIKACÍCH VYDÁVANÝCH VÝCHODOČESKÝMI INSTITUCEMI V ROCE 2017, 175–182

Východočeský sborník historický 33