Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický sv. 32/2017

OBSAH
ČLÁNKY A STUDIE
Markéta KOŠAŘOVÁ – Kristýna BULVOVÁ: RANĚ STŘEDOVĚKÉ OSÍDLENÍ V DRAŽKOVICÍCH (OKR. PARDUBICE), 5–115
Radek BLÁHA – Miroslav KOVÁŘ – Jan MUSIL: K POČÁTKŮM HRADU LICHNICE
Příspěvek k poznání raně gotické architektury ve východních Čechách, 117–140
Josef ŠRÁMEK: BENEDIKTINSKÉ EXPOZITURY VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH DOBY PŘEDHUSITSKÉ
Příspěvek k otázce geneze a významu klášterních dependencií, 141–171
David RICHTER: SPOR MIKULOVICKÉHO FARÁŘE A JANA MLADŠÍHO KAPOUNA ZE SVOJKOVA O PLACENÍ OBILNÉHO OSPU Z LET 1588–1593, 173–195
Matouš JIRÁK – Petr VOMÁČKA: LICHTENŠTEJNSKÉ HRANIČNÍ KAMENY NA LANŠKROUNSKU A MORAVSKOTŘEBOVSKU, 197–225
Veronika HRDINOVÁ: DELIKTY „RUŠENÍ NÁBOŽENSTVÍ“ ŘEŠENÉ KRAJSKÝM SOUDEM V CHRUDIMI VE DRUHÉ POLOVINĚ 19. STOLETÍ, 227–252
Šárka Caitlín RÁBOVÁ: DĚTSTVÍ STIŽENÉ TUBERKULÓZOU
Každodenní život v sanatoriu na příkladu Hamzovy dětské léčebny v Luži, 253–272

BIBLIOGRAFIE DĚJIN VÝCHODNÍCH ČECH ZA ROK 2016
David RICHTER: BIBLIOGRAFIE HISTORICKÝCH A VLASTIVĚDNÝCH NEPERIODICKÝCH PUBLIKACÍ PRO ÚZEMÍ VÝCHODNÍCH ČECH ZA ROK 2016, 275–283

Východočeský sborník historický 32