Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický sv. 28/2015

OBSAH
ČLÁNKY A STUDIE

Jan FROLÍK: ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUMU KOSTELA SV. MARTINA V CHRASTI-CHRAŠICÍCH (OKR. CHRUDIM), 5–42

Tomáš ZAVORAL: NÁLEZ POZDNĚ STŘEDOVĚKÉ FORTIFIKACE Z PARDUBIC, 43–79

Tomáš ČURDA: PŘEDPERNŠTEJNSKÝ PŘÍKOP S HROBY POD PARDUBICKOU ZVONICÍ, 81–106

Martin ŠANDERA: SPOJENÉ VÝCHODOČESKÉ LANDFRÝDY

Specifické pojetí landfrýdní instituce v českých dějinách, 107–124

David RICHTER: EUSTACHIUS LANDEK Z TRAUNŠTEJNA A JEHO CHRUDIMSKÝ ŽIVOT, 125–149

Jana VOJTÍŠKOVÁ, Věra NĚMEČKOVÁ: LESNÍ A LUČNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ V 16. A NA POČÁTKU 17. STOLETÍ, 151–188

Michal STROBACH: Z VÝCHODNÍCH ČECH NA DRUHÝ KONEC SVĚTA, 189–213

ZPRÁVY A RECENZE

Jan JÍLEK, František J. KAŠPÁREK, Kristýna BULVOVÁ, Dominika SCHMIDTOVÁ:
NOVĚ OTEVŘENÁ ARCHEOLOGICKÁ EXPOZICE VÝCHODOČESKÉHO MUZEA V PARDUBICÍCH: PROTI PROUDU ČASU, PARDUBICKO V PRAVĚKU A RANÉM STŘEDOVĚKU, 217–220

BIBLIOGRAFIE DĚJIN VÝCHODNÍCH ČECH ZA ROKY 2013–2014
David RICHTER: BIBLIOGRAFIE HISTORICKÝCH A VLASTIVĚDNÝCH NEPERIODICKÝCH PUBLIKACÍ PRO ÚZEMÍ VÝCHODNÍCH ČECH ZA LÉTA 2013 A 2014, 223–237

Východočeský sborník historický 28