Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Obsah

VÍTEK J.: Geomorfologie zakleslých meandrů v oblasti Litického hřbetu - 3
TŮMA J., KLAUDYOVÁ L.: Vyplavování živin z půdy průsakovými vodami v oblasti Seče - 17
KACÁLKOVÁ L., TLUSTOŠ P.: Příjem polychlorovaných bifenylů vybranými rostlinami - 25
SEDLÁČEK V.: Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové - 31
STRÁNSKÁ M.: Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 – Mezofilní louky a bylinné lemy - 59
STRÁNSKÁ M.: Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 3 – Zhodnocení vegetačního krytu - 103
LOBOVÁ J.: Sukcese vodní vegetace písníků na Pardubicku - 113
PRAUSOVÁ R.: Změny flóry v přírodní památce Bělečský písník v letech 1978–2007 - 133
MÁLKOVÁ J.: Flóra a vegetace širšího okolí osady Bukový na Rychnovsku (východní Čechy) - 163
PAPOUŠKOVÁ A.: Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku - 195
SEDLÁČEK V.: Chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin okolí Moravské Třebové - 233
REJL J.: Nález přesličky různobarvé (Equisetum variegatum Weber et Mohr) na Pardubicku - 247
NOVÁK P.: Nález bařičky bahenní (Triglochin palustre L.) na Poličsku - 251
BERAN L.: Vodní měkkýši PR Anenské údolí a PP Kusá hora - 253
BERAN L.: Vodní měkkýši Mušlového rybníka - 261
HORÁK J., ZÁMEČNÍK J., HULA V.: Nové nálezy modrásků z rodu Phengaris (syn. Maculinea) (Lepidoptera: Lycaenidae) v Pardubickém kraji (Česká republika) s poznámkami k péči o jejich stanoviště - 265
KOPECKÝ O.: Průběh vodní fáze u čolka horského Mesotriton alpestris na dvou východočeských lokalitách - 281
LEMBERK V.: Výsledky průzkumu obratlovců v přírodní rezervaci Buky u Vysokého Chvojna (okr. Pardubice) v roce 2007 - 293
ROTTER M.: Nové nálezy motýlů (Lepidoptera) na Podorlicku – XII. - 305
REJL J.: Nález páskovce kroužkovaného (Cordulegaster boltonii Donovan, 1807) na území CHKO Broumovsko - 309
Krátká sdělení - 311
Barevná příloha

Contents

VÍTEK J.: Geomorphology of the superinduced meanders in the Litický hřbet (Litice ridge) area, Eastern Bohemia - 3
TŮMA J., KLAUDYOVÁ L.: Soil nutrients leaching by percolation water in the Seč area - 17
KACÁLKOVÁ L., TLUSTOŠ P.: Polychlorinated Biphenyl Uptake by Different Plants - 25
SEDLÁČEK V.: Vegetation in the localities of endangered and protected species of vascular plants in the surroundings of the town Moravská Třebová (eastern Bohemia, Czech Republic) - 31
STRÁNSKÁ M.: Phytosociological study of the non-forested ecosystems in the area of Podkrkonoší: 2 – Mesic Arrhenatherum meadows and mesic herbaceous fringes - 59
STRÁNSKÁ M.: Phytosociological study of the non-forested ecosystems in the area of Podkrkonoší: 3 – Evaluation of vegetation cover - 103
LOBOVÁ J.: The development of the water vegetation of the sand pits in Pardubice region - 113
PRAUSOVÁ R.: Changes of flora in the natural landmark Bělečský písník between 1978 and 2007 - 133
MÁLKOVÁ J.: Flora and vegetation of the wider surroundings of the village Bukový in the Rychnov nad Kněžnou area (eastern Bohemia) - 163
PAPOUŠKOVÁ A.: Floristic research of the area in the west from Lázně Bohdaneč (Pardubice region) - 195
SEDLÁČEK V.: Records of protected and edndangered vascular plants in the surroundings of the town of Moravská Třebová (Czech Republic, eastern Bohemia) - 233
REJL J.: Locality of the species Equisetum variegatum Weber et Mohr in the Pardubice region - 247
NOVÁK P.: Locality of the species Triglochin palustre L. in the Polička region - 251
BERAN L.: Aquatic molluscs of the Anenské údolí Nature Reserve and Kusá hora Nature Monument - 253
BERAN L.: Aquatic molluscs of the Mušlový rybník Pond (Eastern Bohemia) - 261
HORÁK J., ZÁMEČNÍK J., HULA V.: New data of occurrence of the Blues of genus Phengaris (syn. Maculinea) (Lepidoptera: Lycaenidae) in the Pardubice region (Czech Republic) with notes to implications for management - 265
KOPECKÝ O.: Course of the breeding phase of the Alpine newt Mesotriton alpestris on two eastern bohemian localities - 281
LEMBERK V.: Results of vertebrates research in “Buky u Vysokého Chvojna” Reserve (Pardubice district, East Bohemia) in 2007 - 293
ROTTER M.: New finding mooths (Lepidoptera) of the foothill Orlické hory – XII. - 305
REJL J.: Finding of the species Golden-ringed Dragonfly (Cordulegaster boltonii Donovan, 1807) in the Protected Landscape Area Broumovsko - 309
Short communication - 311
Color annex

cover_prace_a_studie_15_2008.jpg