Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Obsah

VÍTEK J.: Tvary zvětrávání a odnosu magmatitů ve Chvaletické pahorkatině - 3
TŮMA J., KACÁLKOVÁ L.: Změny vybraných ukazatelů kvality povrchových vod v oblasti Králicka - 13
TŮMA J., KAPLANOVÁ M.: Změny vybraných ukazatelů kvality vody v toku Divoké Orlice - 25
MÁLKOVÁ J.: Výzkum antropofyt u dvou cest v Krkonoších - 37
WAGNEROVÁ Z.: Botanický výzkum lokalit Vatra a Špindler v Krkonošském národním parku - 65
MÁLKOVÁ J., BRADÁČOVÁ S.: Vybraná antropofyta z čeledi Asteraceae ve východních Krkonoších - 81
BERAN L.: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Bystřice (východní Čechy, Česká republika) - 97
BERAN L.: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů vybraných rybníků východních Čech - 108
BERAN L.: Vývoj a změny malakocenóz rybníků Bohdaneč, Matka a Baroch u Pardubic - 111
BERAN L.: Nové lokality listonoha jarního (Lepidurus apus) (Crustacea: Notostraca) v Čechách - 117
DUCHÁČ V.: Larvy proudomilek rodu Liponeura (DIPTERA: BLEPHARICERIDAE) dolního toku Olešenky - 119
LEMBERK V.: Obratlovci okresu Chrudim – doplněk 1 - 123
VRÁNA J.:, BURKERT Z.: Zajímavý nález kolonie netopýra vodního (Myotis daubentonii Kuhl, 1819) v Náchodě - 127

Contens

VÍTEK J.: Forms of weathering and denudation of the magmatites in the Chvaletická pahorkatina (Chvaletice Hilliland), Eastern Bohemia - 3
TŮMA J., KACÁLKOVÁ L.: Changes of the selected indicators of the surface water quality in Králicko aerea - 13
TŮMA J., KAPLANOVÁ M.: Changes of the selected indicators of water quality in Divoka Orlice stream - 25
MÁLKOVÁ J.: Research into anthropophytes at the twoo roads in the Giant Mountains - 37
WAGNEROVÁ Z.: Botanical research of the localities Vatra and Špindler in the Krkonoše National park - 65
MÁLKOVÁ J., BRADÁČOVÁ S.: Selected anthropophytes of the family Asteraceae in the Eastern Krkonoše Mountains - 81
BERAN L.: Contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Bystřice Brook (Eastern Bohemia, Czech Republic) - 97
BERAN L.: Contribution to the knowledge of aquatic molluscs of select ponds of Eastern Bohemia (Czech Republic) - 103
BERAN L.: Evolution and changes of molluscan communities of ponds Bohdaneč, Matka and Baroch near Pardubice (Eastern Bohemia, Czech Republic) - 111
BERAN L.: New localities of Lepidurus apus (Crustacea: Notostraca) in Bohemia - 117
DUCHÁČ V.: Larvae of the genus Liponeura (Diptera: Blephariceridae) from bottom part of river Olešenka - 119
LEMBERK V.: Vertebrates of Chrudim district – appendix 1 - 123
VRÁNA J.:, BURKERT Z.: An interesting finding of a colony of Daubenton´s bat (Myotis daubentonii KUHL, 1819) in Náchod - 127

cover_prace_a_studie_11_2004.jpg