Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Panurus 15/2006

Obsah

HENEBERG P.: Adaptace české populace břehule říční (Riparia riparia) na nové hnízdní příležitosti - 3
KRÁL M.: Perioda snášení vajec lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) v Nízkém Jeseníku - 11
ŘEPA P.: Postup urbanizace ptáků ve městě Tachově - 21
BERGMANN P., MOURKOVÁ J., BÍLÝ M.: Zimní sčítání vodních ptáků ve středních Čechách – některé zajímavější výsledky z posledních let - 31
BÁRTA F., VESELÝ J., KRAUSOVÁ H.: Výsledky letních odchytů ptáků v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka v letech 1999 až 2003 - 41
ZVÁŘAL K.: Potravní ekologie dvou trojic sousedních párů puštíka obecného (Strix aluco) v průběhu šesti let - 47
JASSO L.: Albinismus u ptáků a výskyt albínů v České republice - 57
KLÁPŠTĚ J., KLÁPŠŤOVÁ J.: Leucismus u pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla) a poznámky k abnormálním opeřením ptáků - 69
PAVEL V., SVOBODA A., CHUTNÝ B.: Herbivorní savci ovlivňují hnízdní úspěšnost na zemi hnízdících pěvců ve vrcholových partiích Krkonoš - 73
BÁRTA F.: První doložené hnízdění jeřába popelavého (Grus grus) v novém tisíciletí v Pardubickém kraji - 79
URBÁNEK L., POLÁK M.: Hnízdění motáka lužního (Circus pygargus) v okolí NPR Žehuňský rybník v roce 2005 - 91
ŠOLTYS V., HŮLKA P.: Hnízdění volavky popelavé (Ardea cinerea L.) v rákosinách na Jičínsku - 95
FEJFAR M.: Hnízdil racek černohlavý (Larus melanocephalus) v roce 2005 na lokalitě Mokřina u Rzů? - 99
ČESÁK J.: Přírodní rezervace Baroch – nové hnízdiště slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cynecula) - 101
BÁRTA F.: Stabilita populace vybraných zimujících druhů ptáků v letech 1997 až 2005 u Libáně v Železných horách - 103
BÁRTA F.: Monitorovací projekt CES v CHKO Železné hory - 109
URBÁNEK L., JELÍNEK M.: Výskyt vzácnějších druhů lindušek v NPR Žehuňský rybník - 103
KUČERA J.: Z literatury - 116
SLÁDEČEK J.: Použití miniaturní videokamery pro kontrolu hnízd - 117
MORRIS K.: Ptáci farem Velké Británie - 119
HROMÁDKO M.: Z literatury - 123
VRÁNA J., BĚLKA T. (eds.): Ornitologická pozorování - 125
Barevná příloha

Contents

HENEBERG P.: Adaptation of the Czech Sand Martin (Riparia riparia) population for new breeding opportunities - 3
KRÁL M.: Egg-laying period of the Collared Flycatcher (Ficedula albicollis) in Nízký Jeseník Mountains - 11
ŘEPA P.: Urbanization of different bird species in Tachov town, western Bohemia - 21
BERGMANN P., MOURKOVÁ J., BÍLÝ M.: Winter census of waterfowl in Central Bohemia – some interesting results from recent years - 31
BÁRTA F., VESELÝ J., KRAUSOVÁ H.: Results of summer catching of birds in Nature Preserve Bohdaneč and Matka ponds during 1999 – 2003 - 41
ZVÁŘAL K.: Food ecology of two trinities of neigbouring pairs of Tawny owl (Strix aluco) in course of six years - 47
JASSO L.: Albinism in birds and occurence of albinos in the Czech Republic - 57
KLÁPŠTĚ J., KLÁPŠŤOVÁ J.: Leucism in the Blackcap (Sylvia atricapilla) and notes on abnormal plumages of birds - 69
PAVEL V., SVOBODA A., CHUTNÝ B.: Herbivorous mammals reduce nesting success of ground nesting passerines in high altitudes of the Krkonoše Mountains - 73
BÁRTA F.: First confirmed breeding of the Common Crane (Grus grus) in the new millennium in Pardubice region - 79
URBÁNEK L., POLÁK M.: Breeding of the Montagu’s Harrier (Circus pygargus) near Žehuňský pond in 2005 - 91
ŠOLTYS V., HŮLKA P.: Breeding of the Grey Heron (Ardea cinerea L.) in reeds in Jičín region (eastern Bohemia) - 95
FEJFAR M.: The Mediterranean Gull (Larus melanocephalus) – breeding in Mokřina near Rzy village? - 99
ČESÁK J.: Nature Preserve Baroch pond – a new breeding site of the Bluethroat (Luscinia svecica cynecula) - 101
BÁRTA F.: Population stability of different wintering bird species during 1997 – 2005 near Libáň in Železné Mts. - 103
BÁRTA F.: Monitoring project CES in Protected landscape area Železné Mts. - 109
URBÁNEK L., JELÍNEK M.: Occurrence of rare Pipit species in the Nature Preserve Žehuňský pond - 113
KUČERA J.: Book review - 116
SLÁDEČEK J.: Use of minicameras for bird nest controls - 117
MORRIS K.: British Farmland Birds - 119
HROMÁDKO M.: Book review - 123
VRÁNA J., BĚLKA T. (eds.): Ornithological observations - 125
Color annex

cover_panurus_15_2006(1).jpg