Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Obsah

VÍTEK J.: Povrchové tvary v permských vulkanitech Na Strážníku a v přilehlém údolí Jizery - 3
ŠEBESTA D.: Geomorfologické poměry povodí Rokytenky - 23
TURKOVÁ A., TŮMA J.: Sezónní změny kvality vody v horním toku Labe - 43
PRAUSOVÁ R., MAŠKOVÁ K.: Rostlinná společenstva s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v přírodní rezervaci Mazurovy chalupy (okres Pardubice) - 57
GERŽA M.: Rašeliniště Orlických hor a jejich podhůří - 93
MÁLKOVÁ J.: Flóra a vegetace v přírodním parku Les Včelný u Rychnova nad Kněžnou - 125
ROLEČEK J., NOVÁK P.: Poznámky k výskytu zárazy hořčíkové (Orobanche picridis) u Svitav - 175
NOVÁK P.: Nález drobýšku nejmenšího (Centunculus minimus) na Skutečsku - 181
ZAPLETAL T., ŠPAČEK J., KOZA V.: Potravní základna doprovodných druhů ryb ve vodárenské nádrži Hamry - 185
REJL J.: Rybníček u Morašic na Přeloučsku – významná regionální odonatologická lokalita - 191
LEMBERK V.: Obratlovci labského ramene Votoka na Pardubicku - 195
FOIT J.: Ptáci přírodní rezervace Dlouholoučské stráně - 207
REJL J.: Nález kolonie netopýra nejmenšího (Pipistrellus pygmaeus) ve východních Čechách - 215
Barevná příloha

Contents

VÍTEK J.: Landforms in the Permian volcanites on the Strážník hill and the adjoining Jizera river valley (Northeastern Bohemia, Czech Republic) - 3
ŠEBESTA D.: Geomorphological conditions of river basin of Rokytenka (Eastern Bohemia) - 23
TURKOVÁ A., TŮMA J.: The water quality seasonal changes in the upper Elbe river - 45
PRAUSOVÁ R., MAŠKOVÁ K.: Plant communities with occurence of specially protected species of vascular plants in the Natural Monument Mazurovy chalupy (Pardubice district) - 57
GERŽA M.: The peatlands of the Orlické hory Mts. and their foothills - 93
MÁLKOVÁ J.: Flora and vegetation in the Natural Park Včelný les near Rychnov nad Kněžnou - 125
ROLEČEK J., NOVÁK P.: Notes on the occurrence of Orobanche picridis near Svitavy (Eastern Bohemia, Czech Republic) - 175
NOVÁK P.: A finding of Centunculus minimus in the Skuteč region (Eastern Bohemia, Czech Republic) - 181
ZAPLETAL T., ŠPAČEK J., KOZA V.: Food base of accompaying fish species in Hamry water supply reservoir - 185
REJL J.: The pool near Morašice village in the Přelouč region – the significant regional locality of dragonflies - 191
LEMBERK V.: Vertebrates of Elbe river arm Votoka near Pardubice (East Bohemia) - 195
FOIT J.: Birds of Dlouholoučské Stráně Nature Reserve (Eastern Bohemia) - 207
REJL J.: Finding the colony of soprano pipistrelle (Pipistrellus pygmaeus) in the eastern Bohemia - 215
Color annex

cover_prace_a_studie_19_2012.jpg