Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Obsah

VÍTEK J.: Georeliéf na granitoidech melechovského masívu - 3
TŮMA J., FRYNTOVÁ L.: Změny obsahu Al, Fe, Mn a Zn ve zdrojnicích řeky Zdobnice - 21
FRYNTOVÁ L., ŠPAČEK J., TŮMA J.: Úvodní průzkum fauny makrozoobentosu ve zdrojnicích řeky Zdobnice - 29
MÁLKOVÁ J.: Botanické lokality Krskův důl a Betlém v Podorlicku - 33
PRAUSOVÁ R., MIKESKA M.: Výsledky floristické inventarizace v lesních ekosystémech v NPP Babiččino údolí - 65
LOBOVÁ J.: Výsledky floristické inventarizace v lučních ekosystémech v NPP Babiččino údolí - 91
WAGNEROVÁ Z.: Synantropizace v okolí turistických odpočívadel, geomorfologických výtvorů a vyhlídek v západních Krkonoších (Svinské kameny, Tvarožník, Krakonošova kazatelna, Vyhlídky nad Velkou Sněžnou jámou, Mužské a Dívčí kameny) - 105
LANTA V., HEJCMAN M., SVOBODOVÁ P.: Poznámky k výskytu významnějších rostlinných taxonů v nelesní části západních Krkonoš (ochranné pásmo KRNAP) - 115
LANTA V., LEHOTSKÝ T., SVOBODOVÁ P.: Příspěvek ke květeně kóty Jívy, dominantního kopce „Staropackých hor“ - 127
PRAUSOVÁ R.: Změny flóry a vegetace v národní přírodní památce Semínský přesyp - 133
GUTZEROVÁ N.: Vegetace přírodní památky Ptačí ostrovy v Chrudimi - 147
RUSŇÁK J.: Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Železné hory - 155
LEMBERKOVÁ M., RUSŇÁK J.: Floristické poznámky z Chrudimska a Železných hor - 167
RUSŇÁK J., LEMBERKOVÁ M.: Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy - 171
RUSŇÁK J.: Návrh přírodní památky Brandýsek - 187
LEMBERK V.: Obratlovci lomu u Předhradí na Chrudimsku - 193
BÁRTA F.: Obratlovci navržené přírodní rezervace Svatomariánské údolí - 203
KOPECKÝ O., ŠUSTA F.: Vliv kondice na vstup do vodní fáze u čolka horského (Triturus alpestris, Laurenti 1768) - 211
ROTTER M.: Motýli Orlických hor a Podorlicka – XI. - 219
DOLANSKÝ J.: Pavouci (Araneae) ostřicových porostů a litorálního pásma rybníka Malý Karlov ve východních Čechách - 227
BERAN L.: Vodní měkkýši PR Hemže–Mýtkov u Chocně - 231
BERAN L.: Vodní měkkýši PP Nedošínský háj - 237
BERAN L.: Vodní měkkýši PR Mazurovy chalupy - 241
BERAN L.: Vodní měkkýši PR Žernov ve východních Čechách - 245
KOPECKÝ O.: Nálezy užovky obojkové na česko–moravském pomezí - 249
GUTZEROVÁ N.: Lokalita jeleního jazyku (Phyllitis scolopendrium) v Chrasti u Chrudimi - 251
MÁLKOVÁ J.: Kruštík modrofialový (Epipactis purpurata Sm.) na Rychnovsku - 253
NOVÁK P.: Nález plavuňky zaplavované Lycopodiella inundata (L.) u Borohrádku - 257
NOVÁK P.: Nové lokality některých zvláště chráněných druhů rostlin na Litomyšlsku - 259
Barevná příloha

Contens

VÍTEK J.: Georelief on the granitoides of the Melechov massif - 3
TŮMA J., FRYNTOVÁ L.: Changes of Al, Fe, Mn and Zn contents in the streams of Zdobnice river - 21
FRYNTOVÁ L., ŠPAČEK J., TŮMA J.: Introducing investigation of macrozoobentos fauna in the streams of Zdobnice river - 29
MÁLKOVÁ J.: Botanical localities Krskův důl and betlém in the orlické Hory - 33
PRAUSOVÁ R., MIKESKA M.: Resultes of the inventory in forest ekosystems in the national natural landmark Babiččino údolí - 65
LOBOVÁ J.: Resultes of the inventory in meadow ekosystems in the national natural landmark Babiččino údolí - 91
WAGNEROVÁ Z.: Synanthropisation round the selected areas under influence of tourism in the West Krkonoše Mountains (Giant Mts.) - 105
LANTA V., HEJCMAN M., SVOBODOVÁ P.: Notes to the occurrence of protected plant species occurring in the western part of Giant Mountains - 115
LANTA V., LEHOTSKÝ T., SVOBODOVÁ P.: Floristic report of the hill Jíva, the dominant peak of „Staropacké hory“ upland - 127
PRAUSOVÁ R.: Changes of flora and vegetation in the national natural landmark Semínský přesyp - 133
GUTZEROVÁ N.: Vegetation of the Protected Area Ptačí ostrovy in Chrudim Down - 147
RUSŇÁK J.: Botanical exploration of some special protected areas in PLA Železné hory - 155
LEMBERKOVÁ M., RUSŇÁK J.: Floristic notes from Chrudim district and Železné hory mountains (East Bohemia) - 167
RUSŇÁK J., LEMBERKOVÁ M.: Botanical exploration of some special protected areas in Protected Landscape Area Žďárské vrchy - 171
RUSŇÁK J.: The proposal of natural landmark Brandýsek (East Bohemia, Czech republic) - 187
LEMBERK V.: The vertebrates of quarry near Předhradí (Chrudim district, East Bohemia) - 193
BÁRTA F.: Vertebrates of the Svatomarianské údolí, move Nature rezerve in Protected lanscape area Železné hory - 203
KOPECKÝ O., ŠUSTA F.: Influence of relative body mass on entering water phase of Alpine newt - 211
ROTTER M.: Butterflies and mooths of the Orlické hory Mts. and their foothills – XI. - 219
DOLANSKÝ J.: Spiders of sedge beds and littoral zone of Malý Karlov pond in Eastern Bohemia - 227
BERAN L.: Aquatic molluscs of the Hemže–Mýtkov Nature Reserve in the Eastern Bohemia (Czech Republic) - 231
BERAN L.: Aquatic molluscs of the Nedošínský háj Nature Monument (Eastern Bohemia, Czech Republic) - 237
BERAN L.: Aquatic molluscs of the Mazurovy chalupy Nature Reserve (Eastern Bohemia, Czech Republic) - 241
BERAN L.: Aquatic molluscs of the Žernov Nature Reserve in Eastern Bohemia (Czech Republic) - 245
KOPECKÝ O.: Findings of grass snake on Bohemian – Moravian borderland - 249
GUTZEROVÁ N.: Occurence of Hart´s tongue (Phyllitis scolopendrium) in Chrast town, near to Chrudim - 251
MÁLKOVÁ J.: Epipactis purpurata Sm. about Rychnov nad Kněžnou - 253
NOVÁK P.: Locality of the species Lycopodiella inundata near Borohrádek - 257
NOVÁK P.: New habitats of some protected plant species at the Litomyšl surroundings - 259
Color annex

cover_prace_a_studie_13_2006.jpg