Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický sv. 26/2014

OBSAH

Tomáš ČURDA: DOPLNĚNÍ POZNATKŮ K ARCHEOLOGICKÉMU VÝZKUMU V PARDUBIČKÁCH, 3–34
Petr VOREL: VYMŘELÝ VÝCHODOČESKÝ ROD ANDĚLŮ Z RONOVCE V 15.–17. STOLETÍ
Fikce a fakta při „nalézání potomků“ historické české šlechty, 35–134
David RICHTER: MAJETKOVÁ DRŽBA ANDĚLŮ Z RONOVCE V PŘEDBĚLOHORSKÉM OBDOBÍ V CHRUDIMI, 135–178
Vítězslav PRCHAL: VÝVOJ A ZÁNIK PERNŠTEJNSKÉHO VOJENSKÉHO ARZENÁLU V PARDUBICÍCH V 16. STOLETÍ, 179–222
Hana VINCENCIOVÁ: K PROJEVŮM FUNGOVÁNÍ TRADICE PŘI MASOPUSTNÍCH OBCHŮZKÁCH VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH, 223–294

Východočeský sborník historický 26