Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Obsah
PILOUS V.: Vodopády a vodopádové stupně Turnovské pahorkatiny 3
ŠEBESTA D.: Geomorfologické poměry povodí Břevnického potoka 49
SVOBODOVÁ P.: Floristický průzkum lesních a nelesních pramenišť v montánních až subalpínských polohách Krkonoš 63
TARAŠKA V.: Nález jeleního jazyku celolistého (Asplenium scolopendrium) v Letohradě 81
BÁLKOVÁ L., PRAUSOVÁ R.: Nově nalezený všivec lesní pravý (Pedicularis sylvatica L. subsp. sylvatica) v přírodní rezervaci Mazurovy chalupy (okres Pardubice) 87
BALAŠOVÁ H.: Vážky přírodní památky Boušovka 91
MACHAČ O.: Nález snovačky kalhotkaté Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) na Svitavsku 103
VRÁNA J.: Zvláště chráněné druhy obratlovců lokality Dolní rybníčky v Hradci nad Svitavou 107

Contents
PILOUS V.: Waterfalls and waterfall steps of the Turnovská pahorkatina Hilly Land 3
ŠEBESTA D.: Geomorphological conditions of river basin of Břevnický potok Brook (Eastern Bohemia) 49
SVOBODOVÁ P.: Floristic survey of forest and non-forest springs from montane to subalpine areas of the Giant Mountains 63
TARAŠKA V.: A finding of Hart‘s Tongue Fern (Asplenium scolopendrium) in Letohrad 81
BÁLKOVÁ L., PRAUSOVÁ R.: New species Pedicularis sylvatica L. subsp. sylvatica in the natural reserve Mazurovy chalupy (district Pardubice) 87
BALAŠOVÁ H.: Dragonflies of the Boušovka Nature Monument 91
MACHAČ O.: Record of Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) in the Svitavy region 103
VRÁNA J.: Specially protected species of vertebrates occupied Dolní ponds in Hradec nad Svitavou 107

Práce a studie 26/2020