Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Obsah

VÍTEK J.: Příspěvek ke geomorfologii potštejnského masívu 3
ŠEBESTA D.: Geomorfologické poměry povodí Olešky 19
NOVÁK P.: Příspěvek ke květeně Litomyšlska – nálezy v roce 2014 39
PETERKA T., DÍTĚ D., HÁJKOVÁ P., HÁJEK M.: Ověření výskytu suchopýru štíhlého (Eriophorum gracile) ve Žďárských vrších 47
PRAUSOVÁ R.: Sukcesní změny na lokalitě Rameno u Stříbrného rybníka v Malšově Lhotě u Hradce Králové a jejich vliv na rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus) a současnou druhovou diverzitu lokality 57
ROLEČEK J., ROLEČEK J.: Bývalá vojenská střelnice v lese Dráby u Vysokého Mýta – zanikající cenná lokalita bazifilních trávníků 87
ČAPEK M., DOLANSKÝ J.: Pavouci národní přírodní rezervace Bukačka 93
ZAPLETAL T., KOZA V., ŠPAČEK J.: Způsobuje potravní aktivita plůdku doprovodných druhů ryb snížení početnosti důležitého filtrujícího zooplanktonu ve vodárenské nádrži? 123

Contents


VÍTEK J.: Contribution to the geomorphology of the Potštejn Massif, eastern Bohemia 3
ŠEBESTA D.: Geomorphological conditions of river basin of the Oleška river (North-eastern Bohemia) 19
NOVÁK P.: A contribution to the flora of the Litomyšl region – findings in the year 2014 39
PETERKA T., DÍTĚ D., HÁJKOVÁ P., HÁJEK M.: Confirmation of the occurence of Eriophorum gracile in the Žďárské vrchy Hills 47
PRAUSOVÁ R.: Successional changes in the locality of Oxbow Lake of the Orlice river near the Stříbrný pond in Malšova Lhota at Hradec Králové and their impact on Potamogeton praelongus and the current species diversity in this locality 57
ROLEČEK J., ROLEČEK J.: Abandoned military shooting range in Dráby forest near Vysoké Mýto (Eastern Bohemia) – a vanishing valuable site of basophilous grasslands 87
ČAPEK M., DOLANSKÝ J.: Spiders of the National Nature Reserve Bukačka 93
ZAPLETAL T., KOZA V., ŠPAČEK J.: Does feeding activity of non- commercial fish fry cause a decrease in zooplankton abundance in reservoirs? 123

Práce a studie 23