Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Obsah

VÍTEK J.: Geomorfologie Rychnovského vrchu v Moravskotřebovské kotlině - 3
MINÁŘ P.: Významné krajinné prvky centrální části Kocléřovského hřbetu - 15
TŮMA J.: Vyplavování fosforu, draslíku, hořčíku a vápníku z půdy v Kostelci nad Orlicí - 25
MÁLKOVÁ J.: Zhodnocení vegetace a návrh obnovy přirozené druhové skladby porostů v lokalitě Chalupa na rozcestí ve východních Krkonoších - 33
FALTYS V., FALTYSOVÁ H.: Příspěvek k rozšíření některých vzácnějších rostlin v oblasti Českého ráje - 63
OŠLEJŠKOVÁ H.: Rozšíření a likvidace vybraných pěti expanzívních taxonů na hřebenech východních Krkonoš - 69
MÁLKOV Á J.: Zhodnocení vegetace a návrh obnovy přirozené druhové skladby porostů u bývalé Rennerovy boudy v Krkonoších - 81
BERAN L.: Vodní měkkýši rybníků v okolí Lázní Bohdaneč - 107
BERAN L.: Vodní měkkýši kanálu Halda - 113
DUCHÁČ V.: Dosavadní nálezy štírků (Pseudoscorpiones) v Adršpašsko - teplických skalách - 117
DOLANSKÝ J.: Teplomilné společenstvo pavouků z jihovýchodní části železných hor - 121
ROTTER M.: Motýli Orlických hor a Podorlicka - VI. - 127
LEMBERK V.: Avifauna mrtvého labského ramene „Polabiny“ v Pardubicích - 141
BÁRTA F.: Obratlovci přírodní památky Farář (okres Chrudim) - 149
LEMBERK V.: Obratlovci navrhovaného přírodního parku „Údolí Krounky“ v okrese Chrudim - 159
REJL J., BÁRTA F., LEMBERK V.: Výsledky zimního sčítání letounů v Páterově a Podolské jeskyni u Vápenného Podola - 167
REJL J.: Sysel obecný (Spermophilus citellus) - vyhynulý druh východočeské fauny - 171
REJLJ., BÁRTA F.: Vydra říční (Lutra lutra L.)v povodí řeky Chrudimky - 175
FALTYS V., FALTYSOVÁ H.: Nové lokality montánních druhů v údolí Jizery - 179
REJL J.: Plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum L.) na Pardubicku - 181
WOHLGEMUTH E.: Některé poznatky o živočišstvu tekoucích vod na území města Pardubic - 183
DOLANSKÝ J.: Nález slíďáka dřevomilného Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) (Araneida: Lycosidae) v Orl. horách - 185
DOLANSKÝ J.: Nález klepítníka členěného lschyropsafis hellwigi (Panzer, 1794) (Opilionida) u Nových Hradů - 187
RYCHNOVSKÝ B.: Další lokalita s výskytem vážky čárkované (Leucorrhinia dubia) v České republice - 189
CACH J.: Nález albínů ropuchy zelené (Bulo viridis) na okrese Chrudim - 193
REJL J.: Pozorování zmije obecné (Vipera berus) na Pardubicku - 195
REJL J. (ed.): Faunistickápozorování ll. - 197

Content

VÍTEK J.: Geomorphology of the Rychnovský vrch (hill) in the Moravskotřebovská kotlina (basin), Svitavy district - 3
MINÁŘ P.: Significant ladscape property on central part Kocléřov ridge - 15
TŮMA J.: Phosphorus, Potassium, Magnesium and Calcium leaching from the Soil in Kostelec nad Orlicí lokality - 25
MÁLKOVÁ J.: Evaluation of the Vegetation and the Project for the Regeneration of Species Composition on tbe locality Chalupa na rozcestí in the east part of the Krkonoše Mts. -33
FALTYS V., FALTYSOVÁ H.: Spreading of some rare plants in Český ráj area - 63
OŠLEJŠKOVÁ H.: Spreading and Iicvidation of the five choosen expansive species on ridges of the eastern part of the Giant Mountains - 69
MÁLKOVÁ J.: The Evaluation of the Vegetation and Project of the Regeneration of Natural Species Composition at former Renner chalet in Krkonoše Mountains - 81
BERAN L.: Aquatic molluscs of the ponds in surroundings of the Lázně Bohdaneč - 107
BERAN L.: Aquatic molluscs of the Halda Canal - 113
DUCHÁČ V.: Used occurrences of pseudoscorpiones in Adršpašsko-teplické skály (so-called "rockcity") - 117
DOLANSKÝ J.: Thermophilous community of spiders from east-west pan of Železné hory Mts. - 121
ROTTER M.: Moths of the Orlické hory Mts. and thein foothils - VI. - 127
LEMBERK V.: Birds of „Polabiny“ Labe river arms in Pardubice (East Bohemia) - 141
BÁRTA F.: The vertebrates of the Farář national monument (Chrudim district) - 149
LEMBERK V.: The vertebrates of the propose Krounka valley nature park in Chrudim district (East Bohemia) - 159
REJL J., BÁRTA F., LEMBERK V.: Results of the winter census of bats in the Páterova and Podolská cave Nera Vápenný Podol (Chrudim district) in 1993-1997 - 167
REJL J.: European souslik (Spermophilus citellus) - the extinct species of East Bohemia - 171
REJL J., BÁRTA F.: Otter (Lutra lutra L.) on the Chrudimka catchment - 175
FALTYS V., FALTYSOVÁ H.: New localities of mountains species in Jizera valley (Semily district) - 179
REJL J.: Lycopodium clavatum L. in Pardubice district - 181
WOHLGEMUTH E.: Some knowledge about the fauna of running waters in the territory of the town of Pardubice - 183
DOLANSKÝ J.: Find of wolf spider Acanthofycosa Iignaria (Clerck, 1757) (Araneida: Lycosidae) in Orlické hory Mts. - 185
DOLANSKÝ J.: Find of Harvestman Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794) (Opilionida) near Nové Hrady (east part of Chrudim district) - 187
RYCHNOVSKÝ B.: Further locality with occurence of Leucorrhinia dubia in Czech Republic - 189
CACH J.: Find of albinotic Green toads (Bulo viridis) - 193
REJL J.: Occurence of Common viper (Vipera berus) in Pardubice district (East Bohemia) - 195
REJL J. (ed.): Faunistic occurences II. - 197

cover_prace_a_studie_5_1997.jpg