Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Obsah

VÍTEK J.: Geomorfologie údolí horního toku Moravské Sázavy – 3
MINÁŘ P.: Svahové jevy v údolí Labe mezi Nemojovem a Debrným – 21
MÁLKOVÁ J.: Zhodnocení vegetace a návrh obnovy druhové skladby v lokalitě Vyhlídka na Kozí hřbety ve východních Krkonoších – 19
MÁLKOVÁ J.: Základní ekologické nároky, klíčivost a uplatnění při rekultivacích pro 11 travních druhů hřebenových oblastí Krkonoš – 59
BÁRTA F.: Hydrobiologický monitoring vybraných malých toků v CHKO Železné hory – 69
BERAN L.: Vodní měkkýši NPR Bohdanečský rybík a PR U Houkvice – 71
BERAN L.: Vodní měkkýši Žehrovky – 77
DUCHÁČ V.: Nález Chthonius cf. kewi (Pseudoscorpiones) v České republice – 81
ROTTER M.: Motýli Orlických hor a Podorlicka – V. – 85
RŮŽIČKA M.: Obratlovci (Vertebrata) obory Slavice v CHKO Železné hory – 97
LEMBERK V.: Obratlovci přírodní rezervace Maštale (okr. Chrudim) – 123
BÁRTA F.: Obratlovci přírodní rezervace Polom v CHKO Železné hory – 137
URBÁNEK L.: Letouni (Chiroptera) okresu Svitavy – 143
RYCHNOVSKÝ B.: Distribuce drobných savců v okolí Kameniček – 157
DOLANSKÝ J.: Výskyt křečka polního (Cricetus cricetus) v okolí Chrudimi – 165
CACH J.: K výskytu užovky hladké (Coronella austriaca) v okrese Chrudim – 169
POTŮČEK J.: Úspěšné hnízdění volavky popelavé (Ardea cinerea L.) na Bohdanečském rybníku (okr. Pardubice) – 171
LEMBERK L., ČESÁK J.: Rybník Baroch – nové hnízdiště bukače velkého (Botaurus stellaris) na Pardubicku – 175
REJL J., BÁRTA F.: Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) hnízdí v NPR Bohdanečský rybník (okr. Pardubice) – 177
ŠTANCL F.: Nový zástih čečetky bělavé (Carduelis hornemanni) u Lanškrouna – 179
ŠTANCL F., ŠTANCLOVÁ H.: První pozorování káně bělochvosté (Buteo rufinus Cretschm.) na Pardubicku – 180
CACH J.: Zajímavý faunistický nález rejsce černého (Neomys anomalus) ve východních Čechách – 181
BÁRTA F.: Netopýr pestrý (Vespertilio murinus) v Orlických horách – 182
REJL J. (ed.): Faunistická pozorování – 183
TRÁVNÍČKOVÁ H., TRÁVNÍČEK J.: Příroda ČR na videokazetách - 185

Contens

VÍTEK J.: Valley geomorphology of the upper reaches of Moravská Sázava – 3
MINÁŘ P.: Slope phenomenons in the Elbe valley between Nemojov and Debrný – 21
MÁLKOVÁ J.: Evaluation of the Vegetation and the Project for the Regeneration of Species Composition on the locality Vyhlídka na Kozí hřbety in east part of the Krkonoše Mts. (North – East Bohemia) – 19
MÁLKOVÁ J.: Basic ecologtical demands, germination time and using in recultivations for 11 grass species of ridge area in Krkonoše mounatins – 59
BÁRTA F.: Hydrobiological monitoring of chosen small streams in Železné hory protected area – 69
BERAN L.: Freshwater molluscs of the „Bohdanečský rybník“ National Nature Reseve and the „U Houkvice“ Nature Reseve – 71
BERAN L.: Freshwater molluscs of the Žehrovka Brook – 77
DUCHÁČ V.: The found of the species Chthonius cf. kewi (Pseudoscorpiones) in the Czech Republic – 81
ROTTER M.: Butterflies of the Orlické hory Mts. and their foothills – V. – 85
RŮŽIČKA M.: The vertebrates of the Slavice preserve in the Železné hory protected area (East Bohemia) – 97
LEMBERK V.: The vertebrates of the Maštale nature reserve (Chrudim district, East Bohemia) – 123
BÁRTA F.: The vertebrates of the Polom Nature reserve in Železné hory Protected area (East Bohemia) – 137
URBÁNEK L.: Bats (Chiroptera) of Svitavy district (East Bohemia) – 143
RYCHNOVSKÝ B.: Distribution of small mammals near Kameničky (Chrudim district, East Bohemia) – 157
DOLANSKÝ J.: Occurence of Hamster (Cricetus cricetus) in the nearside of Chrudim (East Bohemia) – 165
CACH J.: A note on the occurence of Smooth snake (Coronella austriaca) in Chrudim district (East Bohemia) – 169
POTŮČEK J.: Successful nestig of Grey heron (Ardea cinerea L.) on Bohdaneč fishpond (Pardubice district) – 171
LEMBERK L., ČESÁK J.: Baroch fishpond – new nesting place of Bittern (Botaurus stellaris) in Pardubice district (East Bohemia) – 175
REJL J., BÁRTA F.: Bluethroat (Luscinia svecica cyanecula) nesting in national nature reseve Bohdaneč fishpond (Pardubice district, East Bohemia) – 177
ŠTANCL F.: New find of Arctic redpoll (Carduelis hornemanni) near Lanškroun (East Bohemia) – 179
ŠTANCL F., ŠTANCLOVÁ H.: First occurence of Long-legged buzzard (Buteo rufinus) near Pardubice (East Bohemia) – 180
CACH J.: Interesting find of Millers water shrew (Neomys anomalus) in East Bohemia – 181
BÁRTA F.: Parti-coloured bat (Vespertilio murinus) in Orlické Mts. (East Bohemia) – 182
REJL J. (ed.): Faunistic occurences – 183
TRÁVNÍČKOVÁ H., TRÁVNÍČEK J. - Článek nemá anglický název ani není zahrnut do obsahu v angličtině!!!

cover_prace_a_studie_4_1996.jpg