Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Obsah

VÍTEK J.: Geomorfologie budislavského plutonu - 3
ŠEBESTA D.: Geomorfologické poměry povodí Pilníkovského potoka - 27
TURKOVÁ A., TŮMA J.: Změny kvality povrchových vod ve vztahu k využívání okolní krajiny - 63
GREŽA M.: Vegetace přírodní památky Tuří rybník u Bohuslavic (okres Náchod) - 75
PRAUSOVÁ R., HAUSVATEROVÁ M., LABURDOVÁ J.: Změny druhové diverzity cévnatých rostlin na rybníku Kojetín u Kopidlna v následující vegetační sezóně po revitalizaci vodní plochy - 99
PETERKA T.: Rostlinná společenstva pěnovců v údolí Kaviny na Poličsku - 117
LEMBERK V.: Obratlovci přírodní rezervace Maštale – srovnání po 20 letech - 125
LEMBERK V.: Obratlovci Hřebečského hřbetu na Svitavsku v roce 2013 - 151
MYŠÁK J.: Doplněk k poznání malakofauny PR U Houkvice a jejího okolí - 177
KOPECKÝ O.: Odchylky ve zbarvení čolka horského - 187

Contents

VÍTEK J.: Geomorphology of the Budislav pluton (Eastern Bohemia) - 3
ŠEBESTA D.: Geomorphological conditions of river basin of the Pilníkovský potok brook (Eastern Bohemia) - 27
TURKOVÁ A., TŮMA J.: Changes in surface water quality in relation to the use of the surrounding landscape - 63
GERŽA M.: The vegetation of Tuří rybník Nature Monument (Eastern Bohemia, Czech Republic) - 75
PRAUSOVÁ R., HAUSVATEROVÁ M., LABURDOVÁ J.: Changes of species diversity of vascular plants in Kojetín pond near Kopidlno town in the growing season following the water area revitalization - 99
PETERKA T.: Plant communities of calcareous tufas in the valley of Kaviny in the Polička region (Bohemian-Moravian Highlands) - 117
LEMBERK V.: The vertebrates of the Maštale nature reserve (Eastern Bohemia) – compared to the 20-year - 125
LEMBERK V.: Vertebrates of Hřebeč ridge on Svitavy region (Eastern Bohemia) in 2013 - 151
MYŠÁK J.: Contribution to the knowledge of the mollusc fauna in the Nature Reserve U Houkvice and its surroundings - 177
KOPECKÝ O.: Deviations in coloration of the Alpine newt - 187

cover_prace_a_studie_21_2014.jpg