Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Obsah

VÍTEK J.: Příspěvek ke geomorfologii území na rozmezí svrchní křídy a zábřežského krystalinika - 3
VANÍČKOVÁ E.: Geomorfologický vývoj Zemské brány v Orlických horách - 15
KACÁLKOVÁ L., TLUSTOŠ P.: Směsná kontaminace plochy bývalé spalovny v Hradci Králové - 35
PRAUSOVÁ R.: Zhodnocení změn flóry v přírodní památce Roudnička a Datlík v průběhu posledních 125 let a v souvislosti s realizovanými řízenými zásahy po roce 2002 - 43
MÁLKOVÁ J.: Geobotanické zhodnocení lokalit Ve Spále, Jámy a Bezděkov u Rychnova nad Kněžnou - 85
STRÁNSKÁ M.: Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 – Vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk - 121
WAGNEROVÁ Z.: Floristické poměry v okolí Vosecké boudy v Krkonoších v letech 1996 až 2006 (po aplikaci herbicidu
na populace Rumex alpinus L.) - 159
PRAUSOVÁ R.: Nález ostřice tlapkaté oddenkaté (Carex pediformis subsp. rhizodes) ve východních Čechách - 175
NOVÁK P.: Nová lokalita sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis L.) na Svitavsku - 179
LEMBERK V.: Obratlovci přírodní rezervace Choltická obora na Pardubicku - 181
BERAN L.: Vodní měkkýši PP Pětinoha - 199
BERAN L.: Vodní měkkýši PR Baroch - 203
BERAN L.: Vodní měkkýši rybníků v PR U Houkvice (východní Čechy, Česká republika) - 207
BERAN L.: Vodní měkkýši Srubských mokřin - 213
DOLANSKÝ J., MACEK R.: Snovačka stolová Achaearanea tabulata Levi, 1980 (Arachnida, Araneae: Theridiidae) – nový druh pavouka v České republice - 217
BÁRTA F., PROUZA J., MORAVEC J.: Zajímavý nález střevlíčka Oodes gracilis (Coleoptera: Carabidae) v NPR Lichnice–Kaňkovy hory - 219
ZIERIS V., MORAVEC J.: Výskyt kyjorožce narudlého Claviger testaceus (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) v NPR Lichnice–Kaňkovy hory - 223
LEMBERK V., DOLANSKÝ J.: Příspěvek k poznání obojživelníků východních Čech - 225
KOPECKÝ O.: Ropucha obecná na Králicku - 231
Barevná příloha

Contents

VÍTEK J.: Contribution to the geomorphology of the boundary area between Upper Cretaceous and Zábřeh Crystalline Unit - 3
VANÍČKOVÁ E.: Geomorphological evolution of the Zemská brána area, Orlické hory mountains - 15
KACÁLKOVÁ L., TLUSTOŠ P.: Mixed soil contamination of former incinerator area in Hradec Králové - 35
PRAUSOVÁ R.: Evaluation of changes of flora in the natural landmark Roudnička a Datlík during the late 125 years and of changes connected with a management after 2002 - 43
MÁLKOVÁ J.: Geobotanical evaluation of the following localities: Ve Spále, Jámy and Bezděkov u Rychnova nad Kněžnou - 85
STRÁNSKÁ M.: Phytosociological study of the non-forested ecosystems in the area of Podkrkonoší: 1 – Fresh-water and littoral communities, reed-sedge swamps and wet meadows - 121
WAGNEROVÁ Z.: Flora around the Vosecká bouda chalet in the Krkonoše Mountains since the year 1996 to the year 2006 (after application of herbicide on the population of Rumex alpinus L.) - 159
PRAUSOVÁ R.: Locality of Carex pediformis subsp. rhizodes in the East Bohemia - 175
NOVÁK P.: The new locality of the species Galanthus nivalis L. in the Svitavy region - 179
LEMBERK V.: Vertebrates of the Choltická obora Nature Reserve near Pardubice (East Bohemia) - 181
BERAN L.: Aquatic molluscs of the Pětinoha Nature Monument (Eastern Bohemia) - 199
BERAN L.: Aquatic molluscs of the Baroch Nature Reserve (Eastern Bohemia) - 203
BERAN L.: Aquatic molluscs of ponds of the U Houkvice Nature Reserve (Eastern Bohemia, Czech Republic) - 207
BERAN L.: Aquatic molluscs of the Srubské mokřiny (Eastern Bohemia) - 213
DOLANSKÝ J., MACEK R.: Cobweb spider Achaearanea tabulata Levi, 1980 (Arachnida, Araneae: Theridiidae) newly recorded
in the Czech Republic - 217
BÁRTA F., PROUZA J., MORAVEC J.: Interesting record of ground-beetle Oodes gracilis (Coleoptera: Carabidae) in the National Nature Reserve Lichnice–Kaňkovy hory - 219
ZIERIS V., MORAVEC J.: The occurrence of yellow ant´s-nest beetle Claviger testaceus (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) in the National Nature Reserve Lichnice–Kaňkovy hory - 223
LEMBERK V., DOLANSKÝ J.: Contribution to the knowledge of Amphibians of Eastern Bohemia - 225
KOPECKÝ O.: Common toad in Králicko region (East Bohemia) - 231
Color annex

cover_prace_a_studie_14_2007.jpg