Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Obsah

VÍTEK J.: Tvary pískovcového reliéfu v jižní části malolínské synklinály - 3
ŠEBESTA D.: Geomorfologické poměry povodí Olešenky - 15
PILOUS V.: Práh Labe a skalní dlažba v Klášterské Lhotě u Hostinného - 29
TŮMA J., FRYNTOVÁ L.: Změny vybraných ukazatelů kvality vody zdrojnic řeky Zdobnice - 37
MÁLKOVÁ J.: Zhodnocení vegetačního krytu v botanické lokalitě „Valova trať“ u Hradce nad Svitavou - 47
MÁLKOVÁ J.: Floristické a vegetační zhodnocení na zaniklé cestě k Rennerově boudě v Krkonoších - 53
MÁLKOVÁ J., HORÁKOVÁ P., SYCHROVÁ L.: Porovnání floristického složení, rostlinných společenstev a druhové diverzity dvou bučin nad Pekelským potokem v Podkrkonoší - 71
PRAUSOVÁ R.: Ověření výskytu kozince písečného (Astragalus arenarius L.) u Čermné nad Orlicí - 109
WAGNEROVÁ Z.: Příspěvek k rozšíření silně ohroženého druhu Delphinium elatum L. (stračka vyvýšená) v Krkonoších - 113
NOVÁK P.: Nález první lokality hruštičky prostřední (Pyrola media L.) v okrese Svitavy - 117
BERAN L.: Vodní měkkýši rybníků v přírodním parku Lanškrounské rybníky ve východních Čechách - 119
BERAN L.: Vodní měkkýši navrhované PR Mokřiny u Rzů ve východních Čechách - 125
BERAN L.: Vodní měkkýši vybraných labských ramenu Pardubic - 129
BERAN L.: Vodní měkkýši navrhované PP Nový rybník u Opatova ve východních Čechách - 137
MOCEK B., MIKÁTOVÁ B.: Žábronožky (Anostraca) a listonožky (Notostraca) (Crustacea: Phyllopoda) východního Polabí - 143
ROTTER M.: Motýli Orlických hor a Podorlicka – X. - 153
PACLÍK M.: Ptáci lokality Olšiny u Dolan a návrh jejich ochrany - 163
VRÁNOVÁ S.: Hnízdění kavky obecné (Corvus monedula) a dalších druhů ptáků v polystyrenových obkladech domů - 173
HOŠEK M.: Péče o zvláště chráněná území národních kategorií v Pardubickém a Královéhradeckém kraji v územní působnosti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Pardubice - 177
PRAUSOVÁ R.: Národní přírodní památka Babiččino údolí - 179
PRAUSOVÁ R.: Národní přírodní památka Semínský přesyp - 185
PRAUSOVÁ R.: Přírodní památka Na Plachtě 2 - 187
PRAUSOVÁ R.: Národní přírodní památka Šejval - 191
PRAUSOVÁ R.: Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a rybník Matka - 193
VANĚK F., PRAUSOVÁ R.: Národní přírodní rezervace Králický Sněžník - 197

Contens

VÍTEK J.: The sandstone landforms in southern part of the Malonín syncline - 3
ŠEBESTA D.: Geomorphological conditions of river basin of Olešenka river (Eastern Bohemia) - 15
PILOUS V.: Step-like rapid and stone pavement in river bed of the Elbe (Labe) river in Klášterská Lhota near Hostinné - 29
TŮMA J., FRYNTOVÁ L.: Changes of the selected indicators of water quality in Zdobnice stream - 37
MÁLKOVÁ J.: Evaluation of the vegetation cover on the botanical locality „Valova trať“ near Hradec nad Svitavou (Hradec on svitava river) - 47
MÁLKOVÁ J.: Floristic and Vegetation Evaluation of the Abandoned Road on Bílá Louka in the Giant Mountains - 53
MÁLKOVÁ J., HORÁKOVÁ P., SYCHROVÁ L.: The Comparison of the Floristic Composition, Plant Associations and Species Diversity of Two Beech Forest Stands on Pekelský potok Brook in the Krkonoše Foothills - 71
PRAUSOVÁ R.: Verification of occurence of Astragalus arenarius at the village Čermná nad Orlicí - 109
WAGNEROVÁ Z.: Contribution dealing with the problem of occurance of endangered species Delphinium elatum L. (Alpine Larkspur) in the Krkonoše Mts. (Giant Mts.) - 113
NOVÁK P.: The first locality of the species Pyrola media L. in the Svitavy region - 117
BERAN L.: Aquatic molluscs of ponds in the Lanškrounské rybníky Nature Park in the Eastern Bohemia - 119
BERAN L.: Aquatic molluscs of the Mokřiny u Rzů proposed Nature Reserve in the Eastern Bohemia - 125
BERAN L.: Aquatic molluscs of selected oxbows of the Elbe River near Pardubice - 129
BERAN L.: Aquatic molluscs of the Nový rybník u Opatova proposed Nature Monument in the Eastern Bohemia - 137
MOCEK B., MIKÁTOVÁ B.: Fauna of brine shrimps (Anostraca) and tadpole shrimps (Notostraca) (Crustacea: Phyllopoda) in the Eastern Elbian Basin (Czech Republic) - 143
ROTTER M.: Butterflies and mooths of the Orlické hory Mts. and their foothills – X. - 153
PACLÍK M.: Birds of the Olšiny u Dolan site (Eastern Bohemia) and proposal of their conservation - 163
VRÁNOVÁ S.: Nesting of the birds in polystyrene house insulation – „Jackdaw (Corvus monedula) is also nesting in polystyrene“ - 173
HOŠEK M.: Management of protected areas of national categories in Pardubice and Hradec Králové region provided by Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic - 177
PRAUSOVÁ R.: National natural landmark Babiččino údolí - 179
PRAUSOVÁ R.: National natural landmark Semínský přesyp - 185
PRAUSOVÁ R.: Natural landmark Na Plachtě 2 - 187
PRAUSOVÁ R.: National natural landmark Šejval - 191
PRAUSOVÁ R.: National nature reserve Bohdanečský pond and Matka pond - 193
VANĚK F., PRAUSOVÁ R.: National nature reserve Králický Sněžník - 197

cover_prace_a_studie_12_2005.jpg