Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Obsah

VÍTEK J.: Geomorfologie Sudislavských maštalí v údolí Tiché Orlice - 3
TŮMA J.: Dlouhodobé změny agrochemických vlastností půdy v Kostelci nad Orlicí - 17
TŮMA J.: Vliv hnojení minerálními hnojivy na výnosy plodin a odběr živin v Kostelci nad Orlicí - 27
HÁJEK P.: Mechy vápencových lomů v Suchém dole na Rýchorách - 35
LANTA V., HEJCMAN M.: Restoration of bog spruce forests in the Giant Mountains, Czech Republic - 39
MÁLKOVÁ J.: Výzkum apofytické a alochtonní vegetace u bývalé Obří boudy v Krkonoších - 47
WAGNEROVÁ Z.: Výzkum synantropizace v okolí bunkrů v Krkonoších (monitoring, management) - 83
STRÁNSKÁ M.: Flóra a vegetace lokality rákosiny u Pilníkova - 97
PRAUSOVÁ R.: Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy) - 107
MÁLKOVÁ J., BÖHNISCH R., BRADÁČOVÁ S.: Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdné a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách a Kunvald) - 205
GERŽA M.: Rozšíření Impatiens Glandulifera Royle podél Metuje - 249
RUSŇÁK J.: Botanický průzkum vybraných rybníků v CHKO Železné hory - 253
RAFAJOVÁ A.: Měkkýší fauna Dlouhé meze v CHKO Železné hory - 273
DOLANSKÝ J.: Arachnofauna písčin a bílých strání východních Čech - 285
ROTTER M.: Motýli Orlických hor a Podorlicka – IX. - 311
URBÁNEK L.: Letouni (Chiroptera) okresu Svitavy II - 317
REJL J.: Bibliografie sborníku Východočeský sborník přírodovědný – Práce a studie 1. – 10. (1993 – 2002) - 323

Contens

VÍTEK J.: Geomorphology of the Sudislavské maštale in the Tichá Orlice River Valley (Eastern Bohemia) - 3
TŮMA J.: Long lasting changes of agrochemical soil properties in the Kostelec nad Orlicí cadastre - 17
TŮMA J.: The effect of treatment with mineral fertilization on the crop yield and the nutrients intake in Kostelec nad Orlicí cadastre - 27
HÁJEK P.: Mosses of limestone quarries in the valley Suchý důl in the Rýchory Mts. - 35
LANTA V., HEJCMAN M.: Restoration of bog spruce forests in the Giant Mountains, Czech Republic - 39
MÁLKOVÁ J.: Research of apophytic and alochthonous vegetation round the former Obří chalet in The Giant mountains - 47
WAGNEROVÁ Z.: Research of synanthropisation round the bunkers in the Krkonoše Mountains (monitoring, management) - 83
STRÁNSKÁ M.: Flora and Vegetation of the Locality Rákosiny u Pilníkova - 97
PRAUSOVÁ R.: Fytocoenological study of grassland ecosystems in the upper part of the basin of the river Kněžná in the Rychnov region (Eastern Bohemia) - 107
MÁLKOVÁ J., BÖHNISCH R., BRADÁČOVÁ S.: Vegetative and Floristic Evaluation of the Projected Natural park of the Rokytenka, Hvězdná Valley and Záhorský Creek (Cadastral Area Rokytnice in the Orlické Mountains and Kunvald) - 205
GERŽA M.: The distribution of Impatiens glandulifera Royle along Metuje river (East Bohemia) - 249
RUSŇÁK J.: A botanical exploration of selected ponds in PLA Železné hory - 253
RAFAJOVÁ A.: Molluscs of the Dlouhá mez in the Protected Landscape Area Železné hory Mts. (East Bohemia, Czech Republic) - 273
DOLANSKÝ J.: Spiders of Eastbohemian sandy habitats and sliding chalk slopes - 285
ROTTER M.: Butterflies and mooths of the Orlické hory Mts. and their foothills – IX. - 311
URBÁNEK L.: Bats (Chiroptera) of Svitavy district (East Bohemia) II - 317
REJL J.: Bibliography of Journal Východočeský sborník přírodovědný – Práce a studie 1. – 10. (1993 – 2002) - 323

cover_prace_a_studie_10_2002.jpg