Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Pokyny a informace pro autory příspěvků

Nabízené rukopisy včetně jednostránkového resumé v češtině zasílejte na e-mailovou adresu vedoucího redaktora (petr.vorel@upce.cz) nebo technického redaktora (nekvapil@vcm.cz) v elektronické podobě v některém z běžných formátů (nejlépe MS Word), případně dle předchozí dohody jiným způsobem.

Velikost písma a typ fontu nejsou podstatné; rozsah studie by však neměl překračovat 30 normostran autorského textu (1 normostrana = 1800 znaků) včetně standardního vědeckého aparátu. V případě rozsáhlejších rukopisů je nutné nabídku projednat individuálně.

Každý rukopis musí obsahovat:

  1. výstižný název práce,
  2. úplné jméno a příjmení autora, včetně titulů (je-li autorů více, pak u všech),
  3. kontaktní adresu autora (autorů) včetně e-mailového spojení; údaje o pracovišti autora (autorů),
  4. vlastní text vybavený standardním vědeckým aparátem (poznámkový aparát s odkazem na použité prameny a literaturu),
  5. krátké resumé v češtině (max. jedna strana A4).

K rukopisu mohou být dále připojeny:

  1. obrazové přílohy vhodné k publikování v černobílém provedení (vč. uvedení zdroje); nutno dodat v tiskové kvalitě (alespoň 300 dpi; formát nejlépe jpg, tif),
  2. další přílohy odpovídající charakteru příslušného odborného textu (rekonstrukční mapy, grafy, tabulky apod.),
  3. identifikační číslo projektu vědy a výzkumu a název poskytovatele, je-li nabízený projekt výstupem z některého z projektů VaV.

Citování použitých zdrojů v rámci poznámkového aparátu (výhradně poznámky pod čarou) je shodné se systémem citací v Českém časopise historickém.

Příklady citací:
Monografická díla a lexikony
Josef PEKAŘ, Bílá hora. Její příčiny a následky, Praha 1921, s. 19.
Constant von WURZBACH, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, IX, Wien 1863.

Edice
Lenka MATUŠÍKOVÁ – Alena PAZDEROVÁ (edd.), Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Chrudimsko, I–III, Praha 2001.

Články v periodikách
Petr VOREL, Země Koruny české a Svatá říše římská v raném novověku, Theatrum historiae 7, 2010, s. 259–272; TÝŽ, Mincovní tác choltických Thunů, Numismatické listy 47, 1992, č. 5–6, s. 155–159.

Příspěvky ve sbornících
Jiří MIKULEC, Proměny náboženských bratrstev v Čechách v raném novověku, in: Tomáš Jiránek – Jiří Kubeš (edd.), Bratrstva: světská a církevní sdružení a jejich role v kulturních a společenských strukturách od středověku do moderní doby, Pardubice 2005, s. 19–35, zde s. 21.

Citace obsahu webových stránek
Romedius von Tavon in Ökumenisches Heiligenlexikon [online]. Dostupné z URL: <http://www.heiligenlexikon.de/BiographienR/Romedius_von_Tavon.htm>, [cit. 1. 11. 2012].

Při opakování citace je vhodné uvádět zkrácenou formu, např. J. MIKULEC, Proměny náboženských bratrstev, s. 20; případně odkaz na předchozí citaci: Tamtéž, s. 20.

Při citování archivního materiálu je třeba nejprve uvést název a místo archivu, název fondu a bližší určení pramene (signatura, inventární číslo, kniha, karton apod.).

Ročníky časopisů se uvádějí arabskými, díly vícesvazkových zpracování a edic římskými číslicemi. Pokud jsou dokumenty v edicích číslovány, je třeba uvádět vedle stran i číslo, např.: Codex diplomaticus Bohemiae II, s. 328, č. 324.

Jednotlivé svazky VčSH jsou vydávány dvakrát ročně, uzávěrka příspěvků pro první číslo je 31. 3., pro druhé číslo pak 31. 8. příslušného roku. O zařazení příspěvku do VčSH rozhoduje redakční rada na základě nejméně dvou posudků nezávislých recenzentů. Nabízený rukopis může být přijat k publikování v předložené podobě, přijat podmínečně (postoupen autorovi zpět k doplnění či úpravě na základě doporučení či rozhodnutí redakční rady) nebo odmítnut. O výsledku jednání redakční rady budou autoři nabízených příspěvků informováni do dvou týdnů od jejího konání. Je-li nabídnutý příspěvek přijat k publikování, ale není možné jej z kapacitních důvodů zařadit do svazku v daném roce, nabídne redakce autorovi publikování jeho rukopisu v roce následujícím.