Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Panurus 3/1991

Obsah

Obhlídal F.: Historie ornitologických výzkumů ve východních Čechách – 5
Šťastný K., Bejček V.: Šíření hýla rudého (Carpodacus erythrinus) v Českých zemích – 27
Škopek J.: Předběžné výsledky sledování ekologie slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula) v Čechách a na Moravě – výzva ke spolupráci – 37
Simon J.: Populační hustota strakapouda velkého (Dendrocopos major /L./) v závislosti na kvalitě lesního prostředí – 41
Urbánek B.: Sledování atypických a individuálně poznatelných jedinců a skupin v terénu – 47
Bergmann P.: Kvantitativní změny v zimování vodních ptáků na Vltavě v Praze – 53
Obuch J.: K metodike vyhodnotenia kvantitativních údajov z potravy sov – 61
Pykal J.: Ornitocenósy různých typů přirozených lesních společenstev v pahorkatině jihozápadních Čech – 67
Šimek L.: Monitoring populace husy velké (Anser anser /L./) na Třeboňsku v letech 1976-1990 – 77
Zvářal K.: Rozbory potravy dravců a sov stále aktuální – 85
Hora J.: Základní informace o populaci labutě velké (Cygnus olor /Gm./) ve Východočeském kraji – 89
Rejman B.: Rok 1989 – čapí rok v ČR – 107
Miles P.: Výzkum populační dynamiky ptáků v Krkonoších – 113
Chutný B.: Sledování populace slavíka modráčka tundrového (Luscinia svecica svecica) v Krkonoších – 123
Bárta F.: Metody a výsledky zjišťování kvantitativního složení avifauny části Železných hor (navržené CHKO) – 137
Dolanský L.: Některé výsledky sledování hnízdní bionomie lindušky luční (Anthus pratensis /L./) – 145
Bilčík V., Král M.: K metodice studia agresivního vnitrodruhovéh a mezidruhového chování ptáků pomocí atrap – 153
Král M.: Polyteritoriální chování a sukcesivní polygamie samců lejska bělokrkého (Ficedula albicollis Temm.) v Nízkém Jeseníku – 159
Exnerová A., Boháč D.: Racek chechtavý a volavka popelavá jako predátoři hrabošů – 169
Honců M.: Změny početního stavu vodních ptáků na rybnících Českolipska – 177
Bělka T., Hromádko M., Šreibr O.: Hnízdní rozšíření skorce vodního (Cinclus cinclus /L./) v Orlických horách – 193
Mrlíková Z.: Agonistické chování břehule říční (Riparia riparia /L./) v době hnízdění – 199
Prskavec K.: Začlenění sýkor do integrované ochrany jabloňových výsadeb – 205
Černý M.: Globální výsledky mapování hnízdního rozšíření ptáků na území Velkého Hradce Králové - 213

Content

Obhlídal F.: History of ornithological investigations in East Bohemia (only in Czech) – 5
Šťastný K., Bejček V.: Enlarging of Scarlet Rosefinch (Carpodacus erythrinus) in Bohemia – 27
Škopek J.: White-spotted Bluthroat (Luscinia svecica cyanecula) in Bohemia and Moravia – its distribution and ecology – 37
Simon J.: Density of Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major /L./) population in dependence on quality of forest environment – 41
Urbánek B.: Watching atypical and distringuishable individuals and groups in the field – 47
Bergmann P.: Changes of wintering waterfowl numbers on the Vltava river in Prague – 53
Obuch J.: Notes to the method of evaluating quantitative data of owls´ food – 61
Pykal J.: Ornithocenoses of various types of natural forest communities in hilly country of southwestern Bohemia – 67
Šimek L.: Monitoring of Grey-lag Goose (Anser anser /L./) population in Třeboň region in 1976-1990 – 77
Zvářal K.: Analyses of food of birds of prey and owls are still topical – 85
Hora J.: Basic data on Mute Swan (Cygnus olor /Gm./) population in East Bohemia – 89
Rejman B.: Year 1989 – storks´ year in the Czech republic – 107
Miles P.: The investigation of population dynamism of birds in the Krkonoše Mts. – 113
Chutný B.: Study od Red-spotted Bluethroat (Luscinia svecica svecica) population in the Krkonoše Mts. – 123
Bárta F.: Methods and results of investigation of quantitative composition of bird fauna of the part of the Iron Mts. – 137
Dolanský L.: Some results of investigation of breeding bionomy of Measow Pipit (Anthus pratensis /L./) – 145
Bičík V., Král M.: Some methods of study of intraspecific and interspecific aggression of birds with dermoplatsic and polystyrene dummies – 153
Král M.: Polyterritorial behaviour and poygamy of Collared Flycatcher (Ficedula albicollis Temm.) in the Nízký Jeseník mountains – 159
Exnerová A., Boháč D.: Black-headed Gull and Grey Heron – predators of voles – 169
Honců M.: Changes of waterfowl numbers on ponds of Česká Lípa regon – 177
Bělka T., Hromádko M., Šreibr O.: Breeding distriburion of Dipper (Cinclus cinclus /L./) in the Orlické Mts. – 193
Mrlíková Z.: Agonistic behaviour of Sand Martin (Riparia riparia /L./) in breeding season – 199
Prskavec K.: Involving of tits into the integrated protection of apple orchards – 205
Černý M.: Distribution of nesting birds on great Hradec Králové territory - global results of mapping - 213

panurus_3_cover_a.jpg