Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Obsah

VÍTEK J.: Geomorfologie Kudowsko-olešnického masívu - 3
DUZBABA L.: Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice - 25
PRAUSOVÁ R., KLEINOVÁ H., BAŤOVÁ L.: Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002–2005 - 59
MÁLKOVÁ J.: Botanicky zajímavé porosty dubohabřin v okolí obcí Voleč, Chýšť, Dobřenice a Rohoznice v okrese Pardubice - 91
BOHÁČOVÁ M., GÁPER J.: Rozšíření, ekologie a význam klanolístky obecné Schizophyllum commune ve vybraných městech východních Čech - 113
DOLANSKÝ J.: Rozšíření a stanovištní nároky zápřednic rodu Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) v Česku - 125
MYŠÁK J.: Nové poznatky a revize rozšíření některých vzácných a ohrožených měkkýšů ve východních Čechách - 141
ROTTER M.: Motýli Orlických hor a Podorlicka (Lepidoptera) – XIV. - 149
BERAN L.: Vodní měkkýši dolního toku Struhy na Pardubicku - 155
REJL J.: Slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus) v okrese Pardubice - 159
KOPECKÝ O., JURENKA J.: První nález čolka velkého (Triturus cristatus) na Letohradsku -161
RŮŽIČKA M.: Výskyt chřástala nejmenšího (Porzana pusilla) v Národní přírodní rezervaci Bohdanečský rybník - 163
Barevná příloha

Contents

VÍTEK J.: Geomorphology of the Kudowa-Olešnice massif - 3
DUZBABA L.: Succession at the chosen put aside branches of the river Orlice - 25
PRAUSOVÁ R., KLEINOVÁ H., BAŤOVÁ L.: Results of floristic research in the National nature reserve Králický Sněžník mountain in 2002–2005 - 59
MÁLKOVÁ J.: Interesting growths of oak-hornbeam forests in the surroundings of Voleč, Chýšť, Dobřenice and Rohoznice in Pardubice district from the botanical point of view - 91
BOHÁČOVÁ M., GÁPER J.: Distribution, ecology and importance of Schizophyllum commune in chosen towns in East Bohemia - 113
DOLANSKÝ J.: Distribution and habitat preferences of spiders of the genus Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) in Czechia - 125
MYŠÁK J.: New findings and revisions of distribution of some rare and endangered mollusc speciesin Eastern Bohemia - 141
ROTTER M.: Moths (Lepidoptera) of the Orlické hory Mts. and their foothills – XIV. - 149
BERAN L.: Aquatic molluscs of the lower part of the Struha Brook in Pardubice region (Eastern Bohemia, Czech Republic) - 155
REJL J.: Pumpkinseed (Lepomis gibbosus) in district of Pardubice - 159
KOPECKÝ O., JURENKA J.: The first record of Great crested newt (Triturus cristatus) in Letohradsko region - 161
RŮŽIČKA M.: The occurrence of Baillon´s crake (Porzana pusilla) in the Bohdanečský Pond National nature reserve - 163
Color annex

cover_prace_a_studie_18_2011.jpg