Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Archeologie

Základ muzejní archeologické sbírky je tvořen dary a i příspěvky z prvních terénních výzkumů členů Musejního spolku a to již od jeho vzniku v roce 1880. Toto jádro je již téměř 140 let nepřetržitě rozšiřováno. Většina nových sbírkových předmětů je dnes získávána zejména z vlastních záchranných výzkumů, které provádí archeologické oddělení Východočeského muzea v Pardubicích, případně odevzdaných náhodných nálezů. Dnes se v naší archeologické podsbírce nachází několik desítek tisíc předmětů, pocházejících z téměř celé epochy lidstva, tedy od doby kamenné až op vrcholný středověku a novověk. Z pravěkých nálezů jsou v podsbírce zastoupeny především předměty hlásící se do období popelnicových polí – tedy do mladší a pozdní doby bronzové až halštatské. Jedná se zejména o materiál z rozsáhlých žárových nekropolí např. z Kunětic, Lukovny, Dražkovic a Platěnic. Z mladších období pravěku je nutné zmínit lokality Brčekoly a Slepotice, kde byly zajištěny artefakty z doby laténské. Doba římská je reprezentována opět materiálem ze Slepotic a Mikulovic u Pardubic. Středověké nálezy pochází z Pardubic, Opatovic a Přelouče. Důležitou složkou souboru je materiál získaný při výzkumu hradů a tvrzí v Pardubickém kraji.

Archeologickou sbírku má především na starosti: Mgr. Tereza Jošková a PhDr. Jan Jílek. Další kurátoři z archeologického oddělení: Mgr. Tomáš Zavoral, Mgr. Miroslava Cejpová, Ph.D.