Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Obsah

VÍTEK J.: Tvary reliéfu na cenomanských pískovcích východně od Trutnova - 3
MÁLKOVÁ J.: Geobotanické studium lokalit Výrovka, Památník obětem hor a dvou cest v 1. zóně Krkonošského národního parku - 13
KUČERA J.: Příspěvek ke květeně luk v okolí Orlického Záhoří (CHKO Orlické hory) - 81
GUTZEROVÁ N.: Příspěvek k bryoflóře skalního útvaru Trosky - 89
BÁRTAF.: Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum Somm. et Lev.) v CHKO Železné hory a tlumení jeho početnosti - 93
BERAN L.: Vodní měkkýši řeky Doubravy - 99
DUCHÁČ V., CAJSKA M.: Nález slávičky mnohotvárné (Dreissenia polymorpha) v Labi v Hradci Králové - 103
DOLANSKÝ J. et al.: Příspěvek k poznání arachnofauny východního Polabí - 107
DUCHÁČ V., BÁDR V.: Několik poznámek k druhu Lipoptena fortisetosa (Diptera: Hippoboscidae) - 117
ŠUMPICH J.: Příspěvek k výskytu předivek (Lepidoptera: Yponomeutinae) na Českomoravské vrchovině - 123
ŠPAČEK J.: Jepice (Ephemeroptera), pošvatky (Plecoptera) a chrostíci (Trichoptera) dolního toku řeky Orlice - 129
LEMBERK V.: Obratlovci zájmového území Hesiny u Lešan (okr. Chrudim) - 133
KOHOUTEK M., REJL J.: Další lokalita plavuně pučivé (Lycopodium annotinum L.) v Železných horách - 145
REJL J.:Sleziník routička (Asplenium ruta-muraria L.) v Náchodě - 147
REJL J.: Žebratka bahenní (Hottonia palustris L.) ve Velké strouze na Pardubicku - 149
ŘEPKA R., KUČERAJ., BÍLEK J.: Příspěvek ke květeně Řeřišného v CHKO Broumovsko - 153
DOLANSKÝ J.: Tři vzácné druhy pavouků na pardubickém Zámku - 155
REJL J.: Lesklice horská (Somatochlora alpestris SELYS, 1840) v NPR Králický Sněžník - 157
REJL J.: Mihule potoční (Lampetra planeri Bloch, 1784) ve Vraních horách - 159
BÁRTA F.: Mihule potoční (Lampetra planeri) v povodí Horní Chrudimky - 161
KUŘÁTKO J., REJL J.: Střevlička východní (Pseudorasbora parva Schlegel, 1842) v Pardubicích - 163
REJL J.: Pozorování rybáka bělokřídlého na Pohránovském rybníce (o. Pardubice) - 164

Contens

VÍTEK J.: Land forms in the Cenomanian sandstones east from Trutnov (East Bohemia) - 3
MÁLKOVÁ J.: Geobotanical study of the localities Výrovka, Památník obětem hor and two roads in the 1st zone Krkonoše national park - 13
KUČERA J.: The contribution to the study of meadow flora in the vicinity of the Orlické Záhoří village - 81
GUTZEROVÁ N.: The contribution to bryoflora of the Trosky rock formation - 89
BÁRTA F.: Heracleum mantegazianum in the Protected Landscape Area Železné hory Mts. and reduction of its abundance - 93
BERAN L.: Aquatic molluscs of the Doubrava River (East Bohemia) - 99
DUCHÁČ V., CAJSKA M.: The found of the species Dreissenia polymorpha in the river Labe in Hradec Králové Down - 103
DOLANSKÝ J. et al.: Contribution to knowledge of spiders of East part of Labe river basin - 107
DUCHÁČ V., BÁDR V.: Several remarks of the species Lipoptena fortisetosa (Diptera: Hippoboscidae) - 117
ŠUMPICH J.: The contribution on the occurrence of ermine moths (Lepidoptera: Yponomeutinae) on Bohemian - Moravian Highland - 123
ŠPAČEK J.: Mayflies (Ephemeroptera), stoneflies (Plecoptera) and caddisflies (Trichoptera) in lower reaches of the river Orlice - 129
LEMBERK V.: The vertebrates of the special-interest area Hesiny near Lešany (Chrudim district, East Bohemia) - 133
KOHOUTEK M., REJL J.: Further new location of Lycopodium annotinum L. in the Železné hory Mountains - 145
REJL J.: Wall Rue (Asplenium ruta-muraria) in Náchod Down - 147
REJL J.: Hottonia palustris in Velká strouha in the district of Pardubice - 149
ŘEPKA R., KUČERAJ., BÍLEK J.: The contribution to the study of flora of the Řeřišné in the Landscape Protected Area of Broumovsko (East Bohemia) - 153
DOLANSKÝ J.: Three rare spiders from the Pardubice Castle (East Bohemia) - 155
REJL J.: Alpine Emerald (Somatochlora alpestris SELYS, 1840) in the Nationale nature reservation Králický Sněžník (Eastern Bohemia) - 157
REJL J.: European brook lamprey (Lampetra planeri Bloch, 1784) in Vraní hory (the Crow Mountains, district of Trutnov, Eastern Bohemia) - 159
BÁRTA F.: European brook lamprey (Lampetra planeri) in the Upper Chrudimka river basin - 161
KUŘÁTKO J., REJL J.: The occurence of Pseudorasbora parva in the Pardubice Down - 163
REJL J.: The occurence of White-winged Black Tern on Pohránovský fishpond (Pardubice distr.) - 164

cover_prace_a_studie_6_1998.jpg