Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Panurus 8/1997

Obsah

ŠTANCL L., ŠTANCLOVÁ H.: Výsledek akce "Čejka chocholatá - pták roku 1995" na Bohdanečsku - 3
ŠTANCL L., ŠTANCLOVÁ H.: Výskyt strakapouda velkého severoevropského (Dendrocopos major major IL.I) na Pardubicku - 11
TICHÝ H.: Rozšíření výra velkého (Bubo bubo) v okrese Louny – 21
PRSKAVEC K.: Poštolka obecná (Falco tinunculus) - dominantní predátor hraboše polního (Microtus arvalis) v jabloňových sadech - 27
ŠTANCL L., ŠTANCLOVÁ H.: Strakapoud prostřední (Dendrocopus medius IL.I) a jeho výskyt na Bohdanečsku - 33
BÁRTA F.: Obsazenost budek pro drobné pěvce v letech 1991 až 1996 v CHKO Železné hory - 37
JANOUŠEK M.: Jarní průtah potáplice severní (Gavia arctica) a potáplice malé (Gavia stellata) na Opatovsku - 43
MACH J.: Výskyt břehouše rudého (Limosa lapponica) na Dolním Rybníku ve Svitavách - 45
MACH J.: První pozorování racka černohlavého (Larus melanocephalus) na území okresu Svitavy - 47
URBÁNEK L.: Čečetka zimní (Carduelis flammea) na Litomyšlsku (okr. Svitavy) - 49 .
LEMBERK V.: Hohol severní (Bucephala clangula) hnízdil na Bohdanečském rybníku (o. Pardubice) - 53
ŠTANCL F.: Zástih kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) na Lanškrounsku - 55
TOMEŠ K.: Hnízdění sýce rousného (Aegoliusfunereus) v okolí České Třebové - 57
VOLF Z.: Něco o krkavci velkém - 59
ČESÁK J.: Hnízdění sýkořice vousaté (Panurus biarmicus) na rybníku Baroch (o. Pardubice) - 60
LEMBERK V. (ed.): Ornitologická pozorování - 61

Contents

ŠTANCL L., ŠTANCLOVÁ H.: Results of „Lapwing - bird of the year 1995" campaign in the Bohdaneč area - 3
ŠTANCL L., ŠTANCLOVÁ H.: Spotting Greater Spotted Woodpecker (Dendrocopos major major IL.I) in the Pardubice region - 11
TICHÝ H.: Distribution of Eagle Owl (Bubo bubo) in the Louny district - 21
PRSKAVEC K.: The Kestrel (Falco tinunculus) - a dominant Common Vole (Microtus arvalis) predator in apple tree plantations - 27
ŠTANCL L., ŠTANCLOVÁ H.: Middle Spotted Woodpecker's (Dendrocopus medius IL.I) oceurence in Bohdaneč region - 33
BÁRTA F.: Small-singers boxes engaged in the Železné hory mountains in 1991-1996 - 37
JANOUŠEK M.: Spring migration of Black-throated Diver (Gavia arctica) and Red-throated Diver (Gavia stellata) in the Opatov area (East Bohemia) - 43
MACH J.: The occurrence of Bar-tailed Godwit (Limosa lapponica) at the Dolní rybník - Fishpond near Svitavy (East Bohemia) - 45
MACH J.: The first observation of Mediterranean Gull (Larus melanocephalus) in the district of Svitavy - 47
URBÁNEK L.: Redpoll (Carduelis flammea) in the Litomyšl area (Svitavy district) - 49
LEMBERK V.: Goldeneye (Bucephala clangula) was nesting on the Bohdanečský fishpond near Pardubice (East Bohemia) - 53
ŠTANCL F.: Locating a Pygmy owl (Glaucidium passerinum) near Lanškroun (Ústí nad Orlicí district) - 55
TOMEŠ K.: Nesting of Tengmalm's owl (Aegolius funereus) near Česká Třebová (Ústí nad Orlicí district) - 57
VOLF Z.: A few words about the Raven - 59
ČESÁK J.: Nesting of Bearded Tit (Panurus biarmicusi on Baroch fishpond (Pardubice district, East Bohemia) - 60
LEMBERK V. (ed.): Ornitological observations - 61

panurus_8_cover.jpg