Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

PhDr. Ladislav Nekvapil, Ph.D. - historik

Telefon: 773 819 043
E-mail: nekvapil@vcm.cz

Pracuje v muzeu od roku 2010. Je absolventem Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Specializuje se na sociální a náboženské dějiny raného novověku, historickou demografii a numismatiku.
Spravuje sbírky: numizmatika (částečně), lapidárium, sfragistika

Ladislav_Nekvapil

ŽIVOTOPIS

Studium:

1999 - 2003 - Střední průmyslová škola strojnická Chrudim, obor Technické lyceum

2005 - 2008 - Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, obor Kulturní dějiny, Bc.

2008 - 2010 - Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, obor Kulturní dějiny, Mgr.

2010 - 2019 - Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, obor Historie, doktorandské studium, Ph.D.

2013 - rigorózní řízení na ÚHV FF Univerzity Pardubice; PhDr.

Praxe:

2010 - dosud - Východočeské muzeum v Pardubicích; kurátor sbírkových fondů, historik, numismatik; 11/2015-1/2023 vedoucí odborného úseku, 2-12/2023 vedoucí historického oddělení


Zahraniční studijní pobyty:

 • září 2011 - Krakov, Polsko (týdenní studijní pobyt)

 • říjen - listopad 2011 - Vídeň, Rakousko (Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Universität Wien; stipendium Aktion)

 • 29. 8. - 9. 9. 2012 - Mnichov, Německo (Bayerische Staatsbibliothek, Wissenschaftliche Bibliothek im Sudetendeutschen Haus)

Publikační a odborná činnost:

Monografie:

 • Čelední služba v Čechách v raném novověku: právní, sociální a ekonomické aspekty. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020.
e.jpg


 • Východočeští nekatolíci v době baroka a osvícenství. Chrudimský kraj v letech 1621-1781. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015.

a.jpg


Články, kapitoly v monografiích:

 • K vývoji právního postavení sloužících v raném novověku. In Právněhistorické studie 50, 2020, č. 1, s. 47–65. ISSN 0079-4929.

 • Poddanské seznamy a studium životních cyklů venkovského obyvatelstva v raném novověku – příklad čelední služby na východočeském panství Choltice. In Východočeský sborník historický 36, 2019, s. 45-63. ISBN 978-80-87151-07-5. ISSN 1213-1733.

 • Tiroler Heiliger im Zentrum Böhmens. Einzigartiger Kult des Heiligen Romedius von Thaur. In Marie Škarpová et al., Patron Saints and Saintly Patronage in Early Modern Central Europe. Praha, 2019, s. 184-201. ISBN 978-80-7308-948-1 (print); 978-80-7308-949-8 (online: pdf).

 • Confessional Politics and Secret non-Catholicism in the Czech Lands in the 18th Century. In Historia Slavorum Occidentis 18, 2018, č. 3, s. 64-73.

 • Rekatolizace jako kulturní nátlak? Choltice za Romedia Konstantina Thuna (1641–1700) a jeho syna Romedia Františka (1683–1719). In Východočeský sborník historický 30, 2016, s. 177-200. ISBN 978-80-87151-07-5. ISSN 1213-1733.

 • Kultura psaní nebo písemná kultura? Několik slov úvodem. In Ladislav Nekvapil (ed.), Kultura psaní v dějinách. Pardubice, 2016, s. 11-17.

 • Čeleď ve východních Čechách v roce 1651: pokus o aplikaci Mitterauerových historických ekotypů. In ZÁŘICKÝ, A. - KADLEC, P. - ZÁVODNÁ, M. (edd.). X. sjezd českých historiků, Ostrava 14.-16. 9. 2011, Svazek IV. Ostrava, 2015, s. 195-208.

 • Nález drobných kiprových mincí z Poličky (okr. Svitavy). Předběžná zpráva o stavu zpracování depotu. In Numismatický sborník 28, 2014, č. 1, s. 148-154. ISSN 0546-9414.

 • Růžencové bratrstvo v Cholticích a perspektivy jeho výzkumu. In Východočeský sborník historický 23, 2013, s. 207-228. ISSN 1213-1733.

 • Kraj „náboženských blouznivců“ v době rané tolerance: Rychmbursko kolem roku 1781. In Východočeský sborník historický 22, 2012, s. 207-238. ISSN 1213-1733.

 • Kmotrovské vazby ve farnosti Hlinsko v letech 1645-1650 z hlediska sociálně-náboženského (sonda). In Historická demografie 35, 2011, č. 1, s. 33-44. ISSN 0323-0937.

 • Náboženská struktura Chrudimského kraje v polovině 17. století. In Východočeský sborník historický 19, 2011, s. 147-170. ISSN 1213-1733.

 • Náboženská a církevně-správní situace na Chrudimsku v 18. století ve světle zpovědních výkazů. In Theatrum historiae 7, 2010, s. 147-177. ISSN 1802-2502.

 • Causa haeretica Joannis Koudelka ex Pustá Kamenice. Příspěvek k dějinám tajného nekatolictví ve východních Čechách v polovině 18. století. In Východočeský sborník historický 17, 2010, s. 75-119. ISSN 1213-1733.

 • (spoluautor JIRÁSKOVÁ, Šárka) Historická demografie v kvalifikačních pracích studentů Univerzity Pardubice. In Historická demografie 33, 2009, s. 181-187. ISSN 0323-0937.

 • Obraz chrudimského pivovaru ve 20. a 30. letech 20. století. In Chrudimský vlastivědný sborník 11, 2007, s. 117-143. ISSN 1214-6048.

Ediční počiny:

 • 140 let pardubického muzea v příbězích /nejen/ exponátů (edd. Ladislav NEKVAPIL - Jan TETŘEV). Pardubice: Východočeské muzeum v Pardubicích, 2020.

d.jpg


 • Kultura psaní v dějinách. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016.

b.jpg


 • Denárový poklad z Chýště. Katalog unikátního nálezu českých mincí z konce 10. století. Pardubice: Východočeské muzeum v Pardubicích, 2016.
c.jpgRedakční činnost (technická redakce):

 • Spolupráce na Lexikonu českých historiků 2010. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012.

 • LENDEROVÁ, Milena. Pays de l’houblon, pays du vin: Quelques réflexions sur les relations culturelles franco-tchèques (Theathrum historiae – Suplementum I). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. 176 s. ISBN 978-80-7395-223-5. ISSN 1802-2502.

Aktivní účast na konferencích:

 • mezinárodní konference „Nedej zahynouti nám ni budoucím...“ Svatí patroni na cestě ze středověku do novověku (Praha, 7. – 9. 6. 2018), příspěvek „Tyrolský světec v nitru Čech. Unikátní kult svatého Romedia z Thaur“

 • mezinárodní konference Confessional Politics in Early Modern East Central Europe (Budapešť, Maďarsko, 30. 11. – 1. 12. 2017), příspěvek „Confessional Politics and Secret Non-Cathilocism in the 18-Century Czech Lands“

 • XI. sjezd českých historiků (Olomouc, 13. – 15. 9. 2017): Možnosti studia rodinných vztahů v 17. – 19. století (kongresový volný panel), příspěvek „Rodinní nepříbuzní. K možnostem studia nepříbuzenských vztahů ve venkovské společnosti 17. a 18. století“

 • XI. sjezd českých historiků (Olomouc, 13. – 15. 9. 2017): Historická věda v českých muzeích (kongresový volný panel), příspěvek „Odborná versus vědecká práce muzejního historika na počátku 21. století“

 • mezioborová konference Od hliněné destičky k tabletu: kultura psaní v dějinách (Pardubice, 12. – 13. 11. 2014), příspěvek „Pero, stroj či propiska z dobového hlediska. K reflexi nových vynálezů ve společnosti 19. a 20. století“; garant konference

 • mezinárodní numismatická konference Nálezy mincí od antiky po raný novověk /III/ (Český Krumlov, 11. – 14. 9. 2012), příspěvek na téma „Nález drobných kiprových mincí z Poličky“

 • VII. pardubické bienále: Poutě a poutní místa v českých zemích jako téma kulturních dějin (Potštejn, 19. – 20. 4. 2012), diskusní příspěvek na téma „Růžencové bratrstvo v Cholticích“

 • X. sjezd českých historiků (Ostrava, 14. – 16. 9. 2011): Sociální aspekty demografického vývoje (volná sekce), příspěvek na téma „Struktura čeledi ve východních Čechách v polovině 17. století s přihlédnutím k sociálně-náboženským aspektům“

Granty:

2013: FRVŠ - G5 (č. FRVS/2013/95): Tvorba předmětů "Možnosti výzkumu sociálních dějin českého venkova v raném novověku" a "Možnosti výzkumu náboženských dějin českého venkova v raném novověku"; hlavní řešitel

Skripta:
NEKVAPIL, Ladislav - NEKVAPIL JIRÁSKOVÁ, Šárka, Prameny k sociálním a náboženským dějinám venkova v raném novověku, Část 1: Prameny pro výzkum sociálních dějin, Pardubice 2013.


Autorské výstavy:

 • 2016: Denárový poklad století: mince z počátků české státnosti, Východočeské muzeum v Pardubicích, Malý gotický sál, 21. 9. 2016 – 16. 10. 2016

 • 2014-2015: Od hliněné destičky k tabletu: kultura psaní v dějinách, Východočeské muzeum v Pardubicích, Kaňkův sál, 31. 10. 2014 – 22. 2. 2015

Členství v radách:

 • člen redakční rady Východočeského sborníku historického (technický redaktor)