Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Obsah

VÍTEK J.: Geomorfologie Vraních hor - 3
MÁLKOVÁ J., FALTYS V.: Geobotanická studie vegetačního krytu rybníka Malý Karlov u Korunky - 21
CHEJNOVÁ S., MÁLKOVÁ J.: Rozšíření několika chráněných a ohrožených druhů rostlin na vybraných lokalitách východních Krkonoš - 49
POLÁŠKOVÁ E.: Příspěvek k rozšíření ohrožených druhů rostlin podél silnic na Benecku (západní Krkonoše) - 69
HADAČ E.: Několik bylinných společenstev Orlických hor a podhůří - 77
GUTZEROVÁ N.: Orthodontium lineare – nový druh mechu pro CHKO Žďárské vrchy a Železné hory - 85
KUČERA J.: Nové lokality některých významných druhů rostlin na Rychnovsku - 89
REJL J.: Nové nálezy lokalit žebratky bahenní (Hottonia palustris L.) na Pardubicku - 93
BERAN L.: Vodní malakofauna východního Polabí - 97
DUCHÁČ V.: Morfologie pedipalpů Neobisium carcinoides (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) z ČR - 105
ROTTER M.: Motýli Orlických hor a Podorlicka – VII. - 115
REJL J.: Další nálezy klínatky rohaté (Ophiogomphus serpentinus Charpentier, 1825) ve východních Čechách - 125
LEMBERK V.: Antropické vlivy na ornitocenózu mrtvých ramen Labe v Pardubicích v průběhu dvaceti let - 129
BÁRTA F.: Obratlovci přírodní rezervace Strádovka (okres Chrudim) - 143
LEMBERK V.: Výskyt mihule potoční (Lampetra planeri) v okrese Chrudim - 153
KOHOUTEK M, REJL J.: Hořeček nahořklý (Gentianella amarella /L./ Bôrner) v Železných horách - 157
REJL J.: Další nález slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha) v Labi - 159
KUŘÁTKO J., REJL J.: Mihule potoční (Lampetra planeri Bloch, 1784) v řece Loučné - 161
BÁRTA F.: Nález blatnice skvrnité (Pelobates fuscus Laurenti) v Železných horách - 163

Contens

VÍTEK J.: Geomorphology of the Vraní hory Mts. (Norht-east Bohemia) - 3
MÁLKOVÁ J., FALTYS V.: Geobotanical study of the flora of the Malý Karlov fishpond near Korunka (Eastern Bohemia) - 21
CHEJNOVÁ S., MÁLKOVÁ J.: Occurrence of some protected and endangered autochthonous plant species on the ridge of the Eastern Krkonoše Mts. - 49
POLÁŠKOVÁ E.: The contribution to the distribution of endangered plant species along roads in the area of Benecko (West Krkonoše Mountains) - 69
HADAČ E.: Some herbaceous communities of the Orlické hory mountains and their promontories - 77
GUTZEROVÁ N.: Orthodontium lineare – new species for Landscape Protected Area Žďárské vrchy Hills and Železné hory Mts. - 85
KUČERA J.: New habitats of some important plant species at the Rychnov surroundings - 89
REJL J.: New localities Hottonia palustris in the district of Pardubice - 93
BERAN L.: Aquatic malacofauna of the východní Polabí lowland - 97
DUCHÁČ V.: Morphology of pedipalps of Neobisium carcinoides (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) from Czech Republic - 105
ROTTER M.: Butterflies of the Orlické hory Mts. and their foothills – VII. - 115
REJL J.: Further findings of dragonfly Ophiogomphus serpentinus in Eastern Bohemia - 125
LEMBERK V.: Antropic influences to ornithocenose of Labe river arms in Pardubice (East Bohemia) during twenty years - 129
BÁRTA F.: The vertebrates of the Strádovka natural reserve (Chrudim district, East Bohemia) - 143
LEMBERK V.: Occurence of European brook lamprey (Lampetra planeri) in Chrudim district (East Bohemia) - 153
KOHOUTEK M., REJL J.: Gentianella amarella (L.) Borner in the region of the Železné hory Mountains (East Bohemia) - 157
REJL J.: Further new found of the Dreissena polymorpha in the river Labe - 159
KUŘÁTKO J., REJL J.: European Brook Lamprey (Lampetra planeri Bloch,1748) in the River Loučná (district of Ústí nad Orlicí, Eastern Bohemia) - 161
BÁRTA F.: The found of Common Spadefoot (Pelobates fuscus) in Železné hory Mts. (Chrudim district, East Bohemia) - 163

cover_prace_a_studie_7_1999.jpg