Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Archeologické léto 2023

Chrudim, středověké město

Východočeské město Chrudim se nalézá na výrazné jazykovité ostrožně nad meandrem řeky Chrudimky. Nejstarší stopy osídlení v prostoru, který později zaujalo vrcholně středověké město spadají již do neolitu (konkrétně do období kultury s vypíchanou keramikou). V pozdní době kamenné plochu města zaujalo výšinné sídliště kultury s nálevkovitými poháry a na sklonku halštatského období zde vzniklo regulérní hradiště slezskoplatěnické kultury.
Chrudim byla významným centrem i v raném středověku. Hradiště zde stálo již ve středohradištním období (9.–10. století), v následujícím mladohradištním období se stalo centrem přemyslovské hradské správy. Ve 2. polovině 13. století v ploše někdejšího hradiště nechal založit český král Přemysl Otakar II. město, které se záhy stalo střediskem stejnojmenného kraje. Od 14. století se Chrudim spolu s dalšími východočeskými městy (např. Hradec Králové, Dvůr Králové nad Labem, Mělník a.) stala věnným majetkem českých královen. Dominantou města je chrám Nanebevzetí P. Marie na dnešním Resslově náměstí, prstenec městského opevnění s dochovanou baštou Prachárnou a systémem Pardubské fortny (věžovitá brána s předsunutým barbakánem), gotický hřbitovní kostel Archanděla Michaela, špitální kostel sv. Kateřiny a kostel Povýšení Sv. Kříže či dochované renesanční domy (zejm. tzv. Mydlářovský dům). 

Chrudim, středověké město

1.termín: 14. 6. 2023 od 10 do 12 h
2. termín: 19. 7. 2023 od 10 do 12 h
3. termín: 30. 8. 2023 od 10 do 12 h
Místo srazu: Chrudim, Resselovo náměstí, před vstupem do Chrámu Nanebevzetí P. Marie Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy: Jan Musil
Bezbariérový přístup: Ne
Rezervace místa zde

Terénní archeologický výzkum v trase I/36 Sezemice obchvat

Zájemcům bude představen průběh záchranného archeologického výzkumu v trase nové komunikace. Budou seznámeni s historií lokality, současným stavem výzkumu a zajímavými nálezy.
Termín: 1. 7. 2023 od 9 do 10 h
Místo srazu: Sezemice, přesné místo je vyznačeno na mapě Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy: Tomáš Zavoral
Bezbariérový přístup: Ne
Rezervace místa zde

Terénní archeologický výzkum v trase I/36 Sezemice obchvat

Terénní archeologický výzkum v trase I/36 Sezemice obchvat

Terénní archeologický výzkum v trase I/36 Sezemice obchvat

Terénní archeologický výzkum v trase I/36 Sezemice obchvat, zlomek keramické nádoby ze 13. století

České Lhotice

Nad řekou Chrudimkou, na samém úpatí Železných hor se nachází jediné východočeské oppidum České Lhotice s celkovou rozlohou cca 31 ha. Přestože velká část plochy byla již od středověku opakovaně zemědělsky využívána, doposud výrazný terénní reliéf oppida přitahoval zájem badatelů od poloviny 19. století. Systematické výzkumy ovšem probíhaly až v 70. a 80. letech 20. století a lokalita je dnes archeologickou památkovou rezervací. Doposud je však možné pozorovat rozsáhlé mohutné opevnění tvořené několikanásobnými valy (a již ne-tak zřetelnými příkopy).
Oppida představují výrazný evropský fenomén závěru doby laténské. Mimo jiné byla společenskými a ekonomickými centry, výhodou byly i blízké výchozy nerostných surovin a dostatečný rozhled po krajině. České Lhotice, nacházející se na spojnici mezi Moravou a Čechami, tvořily důležitý komunikační uzel. Těsnější vazba byla patrně udržována především s moravským oppidem Staré Hradisko. Podobně jako je tomu u jiných oppid, i zde se předpokládá čilý obchodní ruch a specializovaná výroba (např. doklady metalurgických aktivit; přítomnost importů atd.). Přestože, v porovnání s některými jinými oppidy, je jeho nálezový fond prozatím skromnější, pochází z něj artefakty místní i vzdálenější provenience. Tento stav se navíc v posledních letech na základě badatelských prospekcí s pomocí detektorů kovů mění a nálezů přibývá.
České Lhotice svým dosud zachovalým opevněným a výrazným Geniem loci přitahují i dnes. Mimo jiné se staly impulzem ke zbudování archeoskanzenu v obci Nasavrky nacházející se pod hradištěm, který si klade za cíl přiblížit život na dávném oppidu i dnes.
Termín: 15. 7. 2023 od 9.15 do 12.15 h
Místo srazu: U restaurace Pod Lipou Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy: Tereza Jošková
Bezbariérový přístup: Ne
Rezervace místa zde

České Lhotice, dochovalý příkop a valy

České Lhotice

České Lhotice, valy a příkopy

Hrad Žampach

Hrad leží na úzkém a dlouhém skalním východu na vrcholu samostatně stojícího kopce. Na předhradí se dochovaly pozůstatky obvodového opevnění a zástavby v podobě valovitých útvarů a několika nízkých úseků zdiva. V hradním jádře je zachovaná část hradního paláce s klenbami a bašta. Velké úseky hradeb, které vyplňovaly mezery mezi skalními bloky, jsou dochované na severní straně hradu pod dnešní úrovní hradního jádra.
Prohlídka bude zahájená v zámecké kapli krátkou prezentací situací odkrytých při archeologickém výzkumu, které byly po ukončení výzkumu zasypané a dnes již nejsou viditelné. Poté bude možné prohlédnout si výběr z archeologických nálezů a několik objevených architektonických článků v lapidáriu v areálu Centra.
Na závěr se půjdeme podívat na zříceninu hradu. Výstup vede z větší části po lesní nezpevněné cestě (nesjízdné pro kočárek s dítětem), výškové převýšení je cca 100 m, několik úseků je dosti příkrých.
1. termín: 20. 7. 2023 od 9:30 do 12 h
2. termín: 20. 7.2023 od 13 do 15:30 h
Místo srazu: Centrum sociálních služeb Domov pod hradem Žampach, před vstupem do Informačního centra Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy: Miroslava Cejpová
Bezbariérový přístup: Ne
Rezervace místa zde

Hrad Žampach

Hrad Žampach, hradní palác a nalezená část ostění dveří

Hrad Žampach, odkrytá část pivovarské lednice