Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Archeologické přednášky – jaro 2022

2. - 30. března 202218:00 - 19:00

přednáškový sál

Archeologické přednášky pořádá Východočeské muzeum vždy na jaře a na podzim. Archeologické oddělení prostřednictvím přednášek pro veřejnost přibližuje práci archeologů, prezentuje výsledky nejnovějších výzkumů anebo vzdělávacím způsobem sděluje možné interpretace jednotlivým artefaktů či archeologických situací a uvádí je do širších geografických a historických souvislostí.
Přednášky se konají v přednáškovém sále vždy ve středu, vstup zdarma.

Přednášky pro veřejnost v obcích
Po domluvě s Mgr. Terezou Joškovou lze zdarma uspořádat prezentaci o archeologických nálezech objevených v rámci dané obce. Pro přednášku je třeba ze strany zájemce zajistit příhodné místo, promítací plochu a přístroj na promítání.

2. 3. 2022 od 18 hodin
Co se skrývá pod dálnicí, aneb mrtví jdou za sluncem…
Od jarních měsíců roku 2017 až do března 2019 probíhal v trase budoucí dálnice D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Ostrovem na Chrudimsku záchranný archeologický výzkum. V délce takřka dvaceti kilometrů tak archeologové prozkoumali desítky tisíc metrů čtverečních na místech, jichž se dotkla činnost a přítomnost našich dávných předků. Výsledky archeologického výzkumu prokázaly intenzivní osídlení zdejší krajiny již od nejstaršího zemědělského pravěku a plošně i materiálově nejrozsáhlejší situace byly datovány do mladší až pozdní doby bronzové. Do tohoto období patřilo i mimořádně rozsáhlé a bohaté pohřebiště, prozkoumané nedaleko obce Rokytno na Pardubicku.
Přednáší Mgr. Jan Vízner (Archaia Praha z.ú.)

9. 3. 2022 od 18 hodin
Nově objevená archeologická lokalita v Hostovicích
Co skrývá sousedova zahrádka aneb o archeologických nálezech pravěkých pohřbů
V letech 2019 a 2020 probíhaly záchranné archeologické výzkumy v Hostovicích při výstavbě části nové rodinné kolonie. Podařilo se odhalit novou a zcela neznámou lokalitu, která byla osídlena v několika etapách pravěku. Na přednášce se dozvíte, co přesně archeologové zjistili a jak toto sídliště vypadalo v minulosti a měnilo se v čase.
Přednáší Mgr. Dominik Děcký (Východočeské muzeum v Pardubicích)

Hostovice, nádoba

Hostovice, pohled na objekt s kumulace keramiky

V druhé části přednášky budou presentovány nejzajímavější hrobové nálezy z let 2019 až 2020 ze záchranných archeologických výzkumů provedených archeology Východočeského muzea. Podrobně se podíváme na nález prastarých hrobů z Mikulovic, Duban či Kunětic a seznámíme s postupem práce archeologů a užitím nejmodernější techniky dokumentace. Posluchač se dozví i to, co se následně s artefakty odehrává a jak moderní analýzy mohou pomoci při hledání pravdy o naší minulosti.
Přednáší Mgr. Lukasz Wiesławski (Východočeské muzeum v Pardubicích)

Kunětice, žárový hrob

Nádoba z hrobu v Mikulovicích, foto Luděk Vojtěchovsky

Kunětice, žárový hrob

16. 3. 2022 od 18 hodin
Rozluštění šifry „ZAV D35 5 - 6“
Představeny budou výsledky záchranného archeologického výzkumu před stavbou dálnice D35 v úseku Prachovice – Ostrov, zvolené archeologické metody, odvážné terénní interpretace i erudované výsledky podpořené daty z přírodovědných oborů. Prezentovány budou nalezené sídlištní i pohřební aktivity z období od mezolitu až po středověk, a to včetně unikátně zachovalé neolitické studny z Ostrova.
Přednáší Mgr. Michaela Dvořáková (Archeologické centrum Olomouc)

Mgr. Michaela Dvořáková (Archeologické centrum Olomouc)

Archeologický výzkum D35 v úseku Prachovice–Ostrov, foto ArcheoSpace, s.r.o.

23. 3. 2022 od 18 hodin
Libišanské proměny v pravěku a raném středověku
Bouřlivá stavební činnost v posledních letech neminula ani území obce Libišany. Východočeské muzeum v Pardubicích zde proto uskutečnilo téměř třicet záchranných archeologických výzkumů, především v souvislosti s výstavbou nových rodinných domů, které přinesly nové poznatky o vývoji zdejšího osídlení napříč pravěkem a raným středověkem. Přednáška se zaměří na tři nejvýznamnější archeologické lokality zkoumané v těchto letech – osadu prvních zemědělců mladší doby kamenné při severním okraji obce, sídliště přelomu doby bronzové a železné v sousedství bývalého písníku a část slovanské raně středověké vesnice nad dnešní Rajskou strouhou v jižní části obce. Představí nejvýznamnější nálezy a poznatky zde získané, které se bude snažit zasadit do celkového kontextu vývoje této nejstarší historie obce.
Přednáší Bc. Tomáš Záruba (Východočeské muzeum v Pardubicích)

30. 3. 2022 od 18 hodin
Cestou do minulosti – archeologický výzkum na stavbě obchvatu Slatiňan v letech 2018–2021
Po záchranném archeologickém výzkumu obchvatu Chrudimi (v letech 2011–2013) se podařilo navázat výzkumem před další rozsáhlou liniovou stavbou, která odkryla nejstarší dějiny regionu. Silniční stavba o délce 4563 m protnula celkem šest archeologických nalezišť ve třech katastrálních územích: Chrudim, Vlčnov u Chrudimi a Slatiňany. Výzkum zde odhalil intenzívní osídlení z mladší a pozdní doby kamenné, dále z doby bronzové, halštatské, laténské a doby římské. Velikým překvapením byly nevyloupené hroby muže-bojovníka a ženy z doby stěhování národů.
Přednáší PhDr. Jan Musil a Mgr. Tomáš Zavoral, DiS. (Východočeské muzeum v Pardubicích)