Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Svatí patronové čeští

Rytířský nebo přednáškový sál, 28.2.2017 - 21.11.2017 18:00 - 19:00

Východočeské muzeum zahájí pokračování úspěšného cyklu historických přednášek, tentokrát na téma Svatí patronové čeští. Návštěvníci se mohou těšit na životní příběhy i proměny obrazu šesti osobností, které pomáhali utvářet české národní vědomí. Svatá Ludmila, svatý Václav, Jan Hus a Jan Žižka, svatý Prokop, svatá Anežka Česká a svatý Jan Nepomucký ožijí v přednáškách předních českých historiků. Přednášky začínají vždy v úterý v 18 hodin v rytířském nebo přednáškovém sále. Vstupné: jednorázové 50 Kč, předplatné na celý cyklus 7 přednášek 250 Kč. Vstupenky zakoupíte v pokladně VČM (v hlavní bráně zámku), permanentky v pokladně VČM a v Informačním centru Pardubice.

7. 11. v 18 h, přednáškový sál, vstupné 50 Kč
Byl v českéj zemi jeden opat, jemužto jmě bylo Prokop
Přednáší: Petr Sommer
Opat Prokop je výjimečnou osobností poslední čtvrtiny 10. a 1. poloviny 11. století. Ačkoliv nepocházel ze společenských špiček, disponujeme o něm řadou detailních informací. Zachovala je sázavská klášterní tradice, a díky tomu známe nejenom jeho jméno, ale i další individuální informace týkající se jeho původu a života. Tyto zprávy čerpáme z legend, tedy z pramenů, které měly poskytnout čtenáři následováníhodný příklad dokonalého světeckého života. Proto obsahují řadu schématických informací převzatých např. z legendy o sv. Benediktu. Existuje v nich ale také řada cenných informací o dobových jevech a kultuře, které v kombinaci s dalšími písemnými, archeologickými a uměleckohistorickými prameny umožňují vytvořit věrohodný obraz části raně středověkých Čech.

14. 11. v 18 h, přednáškový sál, vstupné 50 Kč
Svatá Anežka Česká
Přednáší: Josef Žemlička
Anežka byla nejmladšího dcerou Přemysla Otakara I. (narozena asi 1211), prvního českého dědičného krále, a sám otec jí chystal skvělou budoucnost. Měla se stát manželkou císařova syna, dílem okolnostmi, díle nechuti samotné Anežky však z chystaného dynastického spojení sešlo. Mladá princezna se již od mládí chystala zasvětit život chudým, nemocným a potřebným. Seznámila se s ideály sv. Františka z Assisi a sv. Kláry a v tomto duchu se odvíjel její další život. Díky podpoře královského bratra Václava I. mohla rozvinout velkorysou fundační aktivitu (Anežský klášter) a stojí také u vzniku řádu křižovníků s červenou hvězdou. Jako zbožná a společensky respektovaná žena vícekrát zasáhla do politických událostí v království. Přečkala všechny svoje sourozence, také svého synovce Přemysla Otakara II. Zemřela v roce 1282, uprostřed velmi krušných časů, které tehdy prožívala celá země.

21. 11. v 18 h, přednáškový sál, vstupné 50 Kč Svatý Jan Nepomucký
Přednáší: Vít Vlnas
Sv. Jan Nepomucký se stal v 17. a 18. století bezesporu světově nejproslulejším obyvatelem českých zemí vůbec. Jeho kult se rozšířil nejen po celé katolické Evropě, ale i do dalekých končin Asie a Ameriky. Tento mučedník zpovědního tajemství však měl jen velmi málo společného se svým historickým předobrazem, generálním vikářem pražské arcidiecéze Johánkem z Pomuka, nešťastně zemřelým roku 1393. Postupná proměna svědomitého církevního úředníka ve světce triumfujícího baroka trvala několik staletí. Byla provázena upřímnou snahou českých katolických vlastenců, ale též řadou nejistot a zřejmě i zjevnými manipulacemi. V souhrnu se jedná o fascinující příběh z doby, která ještě dokázala věřit na zázraky.


28. 2. v 18 h, přednáškový sál, vstupné 50 Kč
Svatá Ludmila mezi fikcí a realitou
Přednáší: Petr Kubín
Životní příběh sv. Ludmily (+ 921) je závislý na správné intepretaci historických pramenů. Jsou to výlučně legendy, mezi nimi na prvním místě záhadná legenda Kristiánova, jejíž datace kolísá mezi 10.–14. stoletím. Zato druhý život sv. Ludmily je pevnou součástí českých dějin, její kult patřil k nejdůležitějším již od středověku. Oddělit fikci od reality v životě světice je velmi obtížný problém.

7. 3. v 18 h, přednáškový sál, vstupné 50 Kč Václav, kníže Čechů
Přednáší: Petr Charvát
Kdo byl kníže Václav, kterého ctíme jako světce? Jak vypadal jeho život veřejný i soukromý, co můžeme povědět o jeho hodnotovém žebříčku a vládní strategii? Na základě velmi skrovných pramenných údajů načrtneme alespoň letmý portrét nejproslulejšího panovníka českého raného středověku, jak se o něm dozvídáme z listin, kronik, legend a archeologických nálezů. Vypovíme příběh jeho vlády a zkusíme postihnout okolnosti, které vedly k nejproslulejší vraždě českých dějin.

21. 3. v 18 h, přednáškový sál, vstupné 50 Kč
Maior gloria - svatý Václav v historické tradici
Přednáší: Václava Kofránková
Obraz knížete Václava jako světce, bojovníka a ochránce Čechů je nedílnou součástí naší kulturní identity. Václava ctili obyvatelé středověkých Čech, renesanční a barokní patrioti, stejně jako lidé moderní doby. Světcův odkaz se stal předmětem četných aktualizací a byl mnohokrát zneužit k politickým cílům. Přesto je i po staletích stále aktuální.

11. 4. v 18 h, rytířský sál, vstupné 50 Kč
Svatý Hus a svatý Žižka?
Přednáší: Petr Čornej
Jan Hus byl od své smrti na kostnické hranici uctíván svými přívrženci jako mučedník, který obětoval pozemský život pro boží pravdu a dosáhl nebeského království. Dokládá to Husův svátek, slavený od 6. července 1416 až do 6. července 1621, četné duchovní písně, výtvarná díla, knižní produkce i podmanivá legenda. Méně se ví, že do společnosti světců zařadilo kališnické prostředí i Jana Žižku, který se jako boží bojovník bil za boží zákon. Přednáška postihne nejen proměny Husova a Žižkova kultu v husitském a předbělohorském období, nýbrž krátce zmapuje i úctu, které se oběma protagonistům husitství dostalo v moderní době.