Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Sklo

Sbírka skla je nejucelenějším souborem z uměleckoprůmyslových sbírek VČM. Základ dnešní sbírky tvořilo na konci 50. let 20. století cca 700 exponátů ze sbírek muzejního spolku. Jednalo se o kolekce řezaného skla a malovaného skla 18. století či broušené, ryté i hutnicky tvarované skleněné předměty z barevných sklovin z 19. století. Sbírka se tehdy rozsahem ani kvalitou nevymykala obvyklé podobě příležitostně rozšiřovaných muzejních kolekcí v regionálních institucích. Od počátku 60. let však začala být systematicky budována do nové podoby ve smyslu doplnění chybějících ukázek historické sklářské produkce, ale především progresivním rozšířením zájmu i na moderní sklářskou tvorbu 20. století, autorský design a umělecké sklo v podobě plastik a objektů. Současnou sbírky tak tvoří dva rozsáhlé soubory: historické sklo od počátku 17. do první poloviny 20. století a kolekce ateliérové sklářské tvorby 20. století. Celkový počet exponátů vzrostl na více než 4800 kusů.

Kolekce historického skla čítá dnes více než 3500 exponátů a podává souvislý obraz vývoje podob českého skla od 18. století. Ojedinělým nejstarším exponátem je rytá vítací číše z roku 1611 a fragmenty renesančních pohárů. Ucelené soubory tvoří barokní řezané a dvojstěnné sklo a také malované kostní sklo konce 18. století. V průběhu let bylo výrazně rozšířeno zastoupení efektních ukázek broušených křišťálových a barevných skel z první poloviny 19. století i spektrum ukázek skleněných výrobků, jejichž podobu ovlivnila obliba historizujících slohů od 50. let 19. století. Do sbírky byl získán soubor elegantních secesních skel z produkce legendární sklárny Loetz v Klášterském Mlýně, jsou zastoupena i broušená skla první třetiny 20. století. Výrazným činem bylo zakoupení rozsáhlé soukromé sbírky, zaměřené na produkci všech druhů skleněných výrobků z oblasti Horácka na Českomoravské vysočině. Současná kolekce historického skla je stále rozšiřována, se zájmem zkvalitnit zastoupení předmětů ze stylových období art deco a funkcionalismu 30. let 20. století

Soubor ateliérového skla a designu zahrnuje na 1270 inventárních čísel jednotlivých prací i souborů. Jsou zde zastoupeny exponáty od 20. let 20. století až do současnosti – od návrhů designu užitkových předmětů, dekorativních předmětů až po exponáty, mající charakter jedinečného uměleckého díla. Jedná se o práce více než 140 českých umělců – sklářů. Nasměrování akvizičního zájmu i mimo oblast historického skla, na tvorbu umělců - sklářů druhé třetiny 20. století a především na nově se uplatňující fenomén originální autorské tvorby ze skla, proběhlo již na počátku 60. let. Včasnost této orientace má zásluhu na tom, že jsou ve sbírce zastoupeny četné kvalitní autorské práce z 20. - 40. let, které představují základy pozdějšího převratného posunu ve způsobech uplatnění skloviny v umělecké tvorbě. Formování nové estetiky sklářské práce zachycují autorská díla 50. - 60. let. Rozvíjelo se v nich dobové tvarosloví hutnicky tvarovaného skla, zcela nově začalo být chápáno pojetí rytých i malovaných dekorů. V 60. a 70. letech se podařilo uskutečnit řadu progresivních nákupů aktuálně vznikajících prací autorů nastupující generace, převážně absolventů ateliéru skla na pražské VŠ uměleckoprůmyslové. Jedná se o komorní plastiky a objekty. Významný celek představuje v tomto kontextu i kolekce hutnicky tvarovaného skla, které vznikalo dle autorských návrhů ve sklárně ve Škrdlovicích. Od konce 80. let byla akviziční činnost ve sbírce skla zcela přednostně zaměřena na získávání významných autorských originálů předních českých autorů. Mnohdy se jedná o monumentální skleněné plastiky a objekty rozměrných forem. Záměr zachytit ve sbírce obecné vývojové trendy i proměny osobních přístupů autorů - sklářů je stále programově rozvíjen. Do sbírky jsou doplňovány výrazné práce uměleckých osobností českého ateliérového skla všech generací – od nestorů tohoto uměleckého oboru až po práce nadějných mladých autorů. Sbírka ateliérového skla VČM patří rozsahem i kvalitou zastoupených děl k mezinárodně uznávaným kolekcím současného uměleckého skla, její prezentace ve stálé expozici je největší svého druhu v České republice.

Sbírku spravuje PhDr. Jan Ivanega, Ph.D.