Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Kdy jste je viděli naposledy?

Výstava prezentuje příčiny rychlého zániku „původní“ přírody, která byla formována extenzívní zemědělskou, lesnickou i rybníkářskou praxí ustavenou v období baroka. Díky velkoplošným změnám ve využívání krajiny od nás v posledních desetiletích již téměř vymizely mimo jiné specializované druhy rostlin a živočichů řídkých strukturovaných lesů, pestrých políček a pastvin, nížinných mokřadních stanovišť, nespoutaných řek a rybníků s nízkou rybí obsádkou.

Strukturní homogenizace základních typů krajiny naopak napomáhá šíření konkurenčně zdatných a nepříliš specializovaných druhů. Návrat původních, dříve vymizelých, rostlin a živočichů lze vítat, méně prospěšný, ale bohužel velmi častý, je příchod druhů nepůvodních.

Na to, že zajímavá místa s mnoha vzácnými rostlinami a živočichy nejsou jen v rezervacích chránících zbytky ohrožených biotopů, upozorňuje závěrečná část výstavy. Řada mizejících druhů nalézá poslední útočiště na postindustriálních stanovištích. Místa, která bývala donedávna považována za nehezké jizvy v krajině, a volalo se po jejich urychlené rekultivaci, začínají být uznávána jako lokality významné pro ochranu přírody a zachování biodiverzity.

Technické údaje:
V základní nabídce je pouze 17 bannerů (viz náhledy) se závěsnými hliníkovými trubicemi. Soubor bannerů nemá úvodní panel, ten je nutno vytvořit dle místních podmínek a potřeb (pro inspiraci je na fotografii ukázka panelu z realizace ve VČM), bannery mohou být vystaveny samostatně (všechny nebo jejich část) i jako součást vašeho širšího výstavního projektu. Bannery jsou na plachtovině z PVC, mají rozměry 90 x 180 cm, na horní (i spodní) straně jsou opatřeny rukávcem, pro zavěšení je k dispozici 17 hliníkových trubic.

Zápůjčku dalšího edukačního a výstavního materiálu z výstavy, případně i některých sbírkových exponátů živočichů lze individuálně sjednat s pracovníky přírodovědného oddělení VČM.
Pokud chcete doplnit výstavu údaji z vašeho regionu nebo jinými informacemi v podobném grafickém provedení, na jejich dotisku se lze operativně dohodnout s firmou MAXX CREATIVE s.r.o.

Kdy jste je viděli naposledy?

Kdy jste je viděli naposledy?

Kdy jste je viděli naposledy?

Témata jednotlivých bannerů:
Kde nejhlubší je les? Lesy jsou příliš husté, stejnověké a druhově chudé.
Kosení a pastva, to je to, oč tu běží. Intenzifikace chovu hospodářských zvířat způsobila zásadní změny v naší krajině.
Velké, širé, rodné lány. Moderní zemědělství nedává divokým druhům šanci.
Solitérní stromy jsou mizející mohykáni. Stromů v krajině není obecně málo, ale rostou jinak, než dříve.
Spoutané řeky a potoky. Napřímení toků a prohloubení jejich koryt zastavilo přirozené procesy v nivách řek a potoků.
Rybník jen jako výkrmna kaprů. Velkoprodukční chov ryb negativně ovlivňuje ostatní vodní organismy.
Máme v řekách čistou vodu? Znečištění tekoucích vod stále trvá.
Ztráta vnitřní rozmanitosti. Naše původní druhy může ohrozit i genetická eroze.
Sterilizace venkova. Zaniká naše původní vesnická krajina.
Zelená poušť. Nevhodnou péčí o louky a trávníky ničíme jejich biodiverzitu.
Vysušená krajina. Vodu odvádíme z krajiny tou nejkratší cestou.
Pohyb bez hranic nejen pro člověka. V současné krajině stojí živočichům a rostlinám v cestě migrační bariéry.
Nezvaní hosté. Invazní rostliny a živočichové narušují zdejší stanoviště a společenstva původních druhů.
Pískovny, vojenská cvičiště a popílkoviště. Narušovaná území jsou objektem zájmu moderní ochrany přírody.
Druhá šance pro přírodu. Lomy nejsou jen jizvy v krajině.
Nová divočina. Příroda ponechaná samovolnému vývoji tvoří nová společenstva.
Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky. Mnohé druhy se nově šíří nebo vrací do naší přírody.

Kontaktní osoba:
Mgr. Jan Dolanský, dolansky@vcm.cz, 737 479 580