Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Odkazy

Důležité dokumenty, odkazy a informace pro pracovníky muzeí

​Zákony platné v muzejní sféře č. 122/2000 Sb. Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

 • č. 275/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
 • č. 71/1994 Sb. Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.
 • metodické doporučení MK k vývozům sbírkových předmětů do zahraničí v režimu zákona č. 122/2000 Sb.
 • č. 101/2001 Sb. Zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků.
 • č. 214/2002 Sb. Zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství
 • č. 119/2002 Sb., zákon o střelných zbraních ve znění pozd. předpisů
 • č. 20/1987 Sb., zákon o státní památkové péči
 • č. 37/1995 Sb. Zákon o neperiodických publikacích
 • vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích
 • č. 46/2000 Sb. Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon).
 • č. 257/2001 Sb. Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb.
 • č. 88/2002 Sb. Vyhláška ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných informačních služeb (knihovní zákon).
 • č. 288/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven
 • č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
 • č. 237/1995 Sb. Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů.
 • č. 273/1993 Sb. Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 121/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 499/2004 Sb. Licence Creative Commons

Jednotlivé zákony ke stažení v sekci ZÁKONY na Portálu veřejné správy.