Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Numismatická expozice a Kabinet mincí a medailí Zdeňka Kolářského

Expozice byla zrušena 30. 9. 2018.

Stálá numismatická expozice Východočeského muzea v Pardubicích, nazvaná „Peníze v Čechách 1520–1620“, je umístěna v reprezentačních sálech druhého patra zámku v Pardubicích. Tyto prostory jsou výjimečné díky původnímu renesančnímu kazetovému stropu z třicátých let 16. století, který se zde shodou okolností dochoval v téměř neporušené podobě.

Mimořádný charakter těchto prostor dokreslují i rozsáhlé fragmenty malířské výzdoby z počátku druhé třetiny 16. století, kdy pardubický zámek sloužil jako hlavní rodová rezidence bratří Vojtěcha z Pernštejna (1490–1534) a Jana z Pernštejna (1487–1548), příslušníků starého domácího šlechtického rodu a tehdy nejvýznamnějších pozemkových magnátů a politiků, žijících na území Čech a Moravy.

Při přípravě moderního muzejního využití těchto prostor se ukázalo právě umístění numismatické expozice jako šťastné řešení. Výstavní instalace renesančních mincí na jedné straně umožňuje přiznat interiér reprezentačních zámeckých sálů z 16. století jako samostatný exponát, na druhé straně exponáty z numismatické sbírky tematicky souvisejí s rodem pánů z Pernštejna, kteří v českých dějinách první poloviny 16. století vynikli právě díky svému hospodářskému podnikání a svým schopnostem adaptovat se na nové ekonomické poměry raně novověké ekonomiky.

Většina vystavených exponátů je součástí rozsáhlé numismatické sbírky Východočeského muzea v Pardubicích, která patří mezi několik nejpočetnějších veřejných sbírek tohoto druhu v České republice. Tato sbírka existuje již od přelomu 19. a 20. století; její základ tvoří vzácné české mince tolarového období, které do muzejních sbírek za symbolickou částku darovali čeští numismatici Bedřich Skrbek a Kliment Čermák, autoři prvního knižně vydaného moderního systematického přehledu peněžního vývoje Království českého. Numismatické pracoviště pardubického muzea bylo rozvíjeno v druhé polovině 20. století, jeho specializace na vývoj měnových systémů a peněžního oběhu středověku a raného novověku zůstala stále zachována. Vědecko-výzkumnou základnu numismatického bádání v pardubickém muzeu rozšířil velkorysý dar Univ. Prof. Emanuely Nohejlové-Prátové, DrSc. (1900–1995), významné osobnosti českého a evropského vědeckého a numismatického života 20. století, která pardubickému muzeu věnovala svou rozsáhlou odbornou numismatickou knihovnu.

Numismatická expozice patřila v průběhu 20. století vždy k významným součástem muzejních sbírek, prezentovaných návštěvnické veřejnosti. V roce 1978 však musela být vzhledem k havarijnímu stavu zámku uzavřena a vleklý postup oprav zámecké budovy nedával velké naděje na její brzké zpřístupnění. K zásadní změně této situace došlo v roce 1994, kdy správu zámeckého areálu a také organizaci rekonstrukce zámecké budovy převzalo samo Východočeské muzeum v Pardubicích. Díky významné finanční podpoře Ministerstva kultury České republiky. Magistrátu města Pardubic a od roku 2001 i Krajského úřadu v Pardubicích se podařilo pardubický zámek zachránit jako významnou památku původní pozdně gotické a renesanční architektury. Spolu s obnovou zámku započalo i jeho postupné zpřístupňování veřejnosti. Stálá numismatická expozice byla zpřístupněna na samém sklonku roku 2003.

Autorským záměrem pardubické numismatické expozice je představit veřejnosti nejen vzácné a na pohled efektní zlaté dukáty a stříbrné renesanční tolary, které bývají chloubou mnoha sbírek. Na pardubickém zámku se seznámíte i s těmi penězi, kterými se v 16. století skutečně běžně platilo a za které naši předkové nakupovali na trhu či které utráceli v hospodě. V přehledné podobě se také dozvíte, jaké měnové systémy se na českém území během oněch sto let vystřídaly a v čem se raně novověké peníze lišily od platidel jiných historických období.

Kabinet mincí a medailí Zdeňka Kolářského

Akademický sochař Zdeněk Kolářský (* 1931) patří mezi významné osobnosti českého uměleckého světa druhé poloviny 20. a počátku 21. století. Jeho rozsáhlé autorské dílo sahá od monumentální sochařské tvorby až po jemnou grafiku. Těžiště jeho zájmu však leží v oblasti drobné plastiky, v medailérské a mincovní tvorbě. Právě tuto část uměleckého díla Zdeňka Kolářského presentuje stálá numismatická expozice Východočeského muzea v Pardubicích, umístěná na pardubickém zámku. Se svým dílem se Zdeněk Kolářský proslavil v Evropě i v zámoří, ale jeho tvůrčí kořeny jsou pevně spjaty s regionem východních Čech. Ve stálé expozici, nazvané „Kabinet mincí a medailí Zdeňka Kolářského“ tak mohou být vedle obecně známých autorových prací presentována i jeho díla, věnovaná mnoha významným osobnostem, institucím či obcím Pardubického kraje, ale i přímo městu Pardubice. V uměleckém i akademickém světě jsou také vysoce ceněna díla, která Zdeněk Kolářský vytvořil pro Univerzitu Pardubice.

Virtuální prohlídka