Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Obsah

ŠEBESTA D.: Příspěvek ke geomorfologickým poměrům povodí Krounky: 3–23.
JURÁČEK J.: Vektorová analýza údolních os ve vtahu ke geologickým strukturám v povodí
Brtevského potoka u Dobrušky (Česko): 25–38.
POŠMOURNÝ K.: Ekologické důsledky staré těžby pyritu v Lukavici u Chrudimi: 39–47.
JARÁ N., PRAUSOVÁ R.: Srovnání dvou mokřadních lokalit Polabí z pohledu jejich vhodnosti pro přežívání mixotrofních druhů bublinatky obecné (Utricularia vulgaris) a bublinatky jižní (Utricularia australis): 49–75.
PRAUSOVÁ R., ANDRES M., ŠIMŮNEK J.: Záchrana populace vstavače kukačky (Orchis morio) v PR Mazurovy chalupy: 77–98.
MACHAČ O.: Pavouci (Araneae) a sekáči (Opiliones) přírodní rezervace Maštale: 99–111.
RADA S., KMENT P., HRADIL K., MACHAČ O.: Nové poznatky o rozšíření ploštičky běloskvrnné – Melanocoryphus albomaculatus (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) v České republice: 113–119.
MACHAČ O., GABRIŠ R.: Nález rzounka Drepanepteryx algida (Neuroptera: Hemorobiidae) v CHKO Železné hory: 121–123.

Contents

ŠEBESTA D.: Contribution to geomorphological conditions of river basin of Krounka River: 3–23.
JURÁČEK J.: Vector analysis of valley axes in relation to geological structures in the area of Brtevský potok Brook catchment area at the town Dobruška (Czechia): 25–38.
POŠMOURNÝ K.: Ecological impacts of old pyrite mining in Lukavice near Chrudim town: 39–47.
JARÁ N., PRAUSOVÁ R.: Comparison of two wetland sites in Polabí area from the point of view of their sufficiency for surviving of Utricularia vulgaris and Utricularia australis mixotrophic plant species: 49–75.
PRAUSOVÁ R., ANDRES M., ŠIMŮNEK J.: Rescue of Orchis morio population in the nature reserve Mazurovy chalupy: 77–98.
MACHAČ O.: Spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones) of Maštale Nature reserve: 99–111.
RADA S., KMENT P., HRADIL K., MACHAČ O.: New records and notes on the distribution of Melanocoryphus albomaculatus (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) in the Czech Republic: 113–119.
MACHAČ O., GABRIŠ R.: Records of Drepanepteryx algida in the Železné hory PLA: 121–123.