Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Obsah

PACLÍK M.: Výskyt vodních ptáků na Bohdanečském rybníce během roku - 3
KAVKA M. & KŘIVSKÝ J.: Výskyt turpana hnědého (Melanitta fusca) na nádrži Želivka v letech 1998–2006 - 27
MACH J.: Dvacet pět let hnízdění labutě velké (Cygnus olor) v okrese Svitavy - 31
KADAVA L.: Vývoj avifauny Třesického rybníka v letech 1960–2006 - 37
URBÁNEK L. & JELÍNEK M.: Výskyt slučky malé (Lymnocryptes minimus) a bekasiny větší (Gallinago media) v NPR Žehuňský rybník - 55
KVEREK P.: Vybrané výsledky kroužkování hnízdní populace slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) na Mladoboleslavsku - 59
REIF J.: Komentář k článku K. Zvářala: „Potravní ekologie dvou trojic sousedních párů puštíka obecného (Strix aluco) v průběhu šesti let“ (Panurus 15/2006) - 65
REIF J.: Ukázka významu popisné statistiky při pozorování přírodních jevů na příkladu výzkumu druhového bohatství ptačích společenstev - 69
KLÁPŠTĚ J. & KLÁPŠŤOVÁ J.: Poměr dvou ras u mlynaříků dlouhoocasých (Aegithalos caudatus) chycených pro kroužkování v severních Čechách - 73
JASSO L.: Podzimní tah ptáků v západních Krkonoších v letech 2001–2005 - 75
JASSO L.: Tah skřivana lesního (Lullula arborea) v severních Čechách v letech 1999–2005 - 81
ŠTANCL F.: Barevné odchylky ve zbarvení ptáků - 85
ČESÁK J.: Tři roky monitorovacího projektu CES v přírodní rezervaci Baroch - 89
PRSKAVEC K., FALTA V. & KNEIFL V.: Faktory ovlivňující zimní predační aktivitu sýkor (Parus spp.) na obaleči jablečném (Cydia pomonella) - 93
KLÁPŠTĚ J.: Co to je v ornitologii „life-history study“ - 99
MACH J.: VVT v území přírodního parku Údolí Křetínky na Poličsku - 105
ŠOLTYS V., SAMEK R., SMOLÍK Z. & STRÁNSKÝ F.: Zimování jeřába popelavého (Grus grus) v ptačí oblasti Rožďalovické rybníky v zimě 2004–2005 - 109
KAVKA M.: Pozorování neobvyklého počtu potápek rudokrkých (Podiceps grisegena) na Kutnohorsku - 113
ČESÁK J.: Výskyt a první hnízdění jeřába popelavého (Grus grus) v přírodní rezervaci Baroch v roce 2006 - 115
ŠOLTYS V. & VANĚK L.: Výskyt káně bělochvosté (Buteo rufinus) ve středních Čechách - 117
KLÁPŠTĚ J. & KLÁPŠŤOVÁ J.: Abnormality při hnízdění vlaštovek obecných (Hirundo rustica) - 119
ŠTANCL F.: První zjištění budníčka pruhohlavého (Phylloscopus inornatus) v Pardubickém kraji - 123
ŠTANCL F.: Abnormality zobáku u špačka obecného (Sturnus vulgaris) - 125
HAMPL R. & PAPOUŠKOVÁ A.: Hnízdění konipasa bílého (Motacilla alba) pod kapotou osobního automobilu - 127
HROMÁDKO M.: Nová publikace o význačné východočeské ornitologické osobnosti: Josef Musílek – český ornitolog a legionář ... - 129
VRÁNA J. & BĚLKA T. (eds): Ornitologická pozorování - 133
Barevná příloha

Contents

PACLÍK M.: Year-round patterns of the waterfowl occurrence on Bohdanečský fishpond - 3
KAVKA M. & KŘIVSKÝ J.: Occurrence of the Velvet Scoter (Melanitta fusca) on the Želivka dam reservoir during the period 1998–2006 - 27
MACH J.: Twenty five years of the Mute Swan (Cygnus olor) breeding in Svitavy distrikt - 31
KADAVA L.: Development of the avifauna on Třesický fishpond in years 1960–2005 - 37
URBÁNEK L. & JELÍNEK M.: Occurence of the Jack Snipe (Lymnocryptes minimus) and the Great Snipe (Gallinago media) in the Žehuňský fishpond nature reserve - 55
KVEREK P.: Selected results of the Nightingale (Luscinia megarhynchos) ringing near Mladá Boleslav Down - 59
REIF J.: Comment on the paper: "Food ecology of two trinities of neighbouring pairs of Tawny owl (Strix aluco) in course of six years" (K. Zvářal, Panurus 15/2006) - 65
REIF J.: An example of the importance of simple descriptive statistics for understanding the patterns and processes in the nature: the case of bird species richness patterns - 69
KLÁPŠTĚ J. & KLÁPŠŤOVÁ J.: Ratio of two races of the Long-tailed Tits (Aegithalos caudatus) captured for ringing in northern Bohemia - 73
JASSO L.: Fall migration of birds in western Giant Mountains in years 2001–2005 - 75
JASSO L.: Migration of the Woodlark (Lullula arborea) in northern Bohemia during the period 1999–2005 - 81
ŠTANCL F.: Some cases of abnormal coloration in birds - 85
ČESÁK J.: Three years of the CES monitoring project in the Baroch nature reserve - 89
PRSKAVEC K., FALTA V. & KNEIFL V.: Factors affecting the intensity of winter predation by tits (Parus spp.) on the Codling Moth (Cydia pomonella) - 93
KLÁPŠTĚ J.: What it is life-history study in ornitology - 99
MACH J.: Avifauna of the Křetínka river valley near Polička Down - 105
ŠOLTYS V., SAMEK R., SMOLÍK Z. & STRÁNSKÝ F.: Wintering of the Crane (Grus grus) in Rožďalovické rybníky IBA during the winter 2004–2005 - 109
KAVKA M.: An uncommon number of the Red-necked Grebe (Podiceps grisegena) in the Kutná Hora distrikt - 113
ČESÁK J.: Occurence and first breeding of the Crane (Grus grus) in the Baroch nature reserve in 2006 - 115
ŠOLTYS V. & VANĚK L.: Occurence of the Long-legged Buzzard (Buteo rufinus) in the central Bohemia - 117
KLÁPŠTĚ J. & KLÁPŠŤOVÁ J.: Abnormalities in the Barn Swallow (Hirundo rustica) breeding - 119
ŠTANCL F.: First record of the Yellow-browed Warbler (Phylloscopus inornatus) in the Pardubice region - 123
ŠTANCL F.: Beak deformities in the European Starling (Sturnus vulgaris) - 125
HAMPL R. & PAPOUŠKOVÁ A.: Breeding of the White Wagtail (Motacilla alba) under the bonnet of a car - 127
HROMÁDKO M.: Recent publication: Josef Musílek – Czech ornithologist and legionary at Siberia ... - 129
VRÁNA J. & BĚLKA T. (eds): Ornithological observations - 133
Color annex

cover_panurus_16_2007.jpg