Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Obsah

VRÁNOVÁ S.: Výsledky sledování hnízdění kavky obecné (Corvus monedula) v Pardubicích - 3
BARTOŠ J.: Ptactvo Nového rybníka u Žamberka a jeho okolí - 25
VRÁNOVÁ S.: Mezidruhové vztahy kavky obecné (Corvus monedula) - 47
PRSKAVEC K.: Pokles hnízdní denzity pěnkavy obecné (Fringilla coelebs) a zvonohlíka zahradního (Serinus serinus) v produkčních výsadbách jabloní - 57
SCHROPFER L.: Avifauna malého hřbitova u Holýšova (jihozápadní Čechy) v roce 2002 - 61
ŠOLTYS V.: Zajímavé případy hnízdění rehka domácího (Phoenicurus ochruros) a jiřičky obecné (Delichon urbica) uvnitř lidské stavby - 65
PETERA V.: Hnízdění motáka lužního (Circus pygargus) na Královéhradecku - 71
ČESÁK J.: Výskyt a hnízdění výra velkého (Bubo bubo) na Kunětické hoře u Pardubic - 73
MACH J.: Výskyt rybáka bahenního (Chlidonias hybridus) ve Svitavách v roce 2001 - 77
VOLF V.: K výskytu bernešky bělolící (Branta leucopsis) na rybníku Drňák u Dobrušky - 79
MACH J.: Zimní výskyt bukače velkého (Botaurus stellaris) ve Svitavách - 83
JANOUŠEK M., URBÁNEK L.: Pozorování kormoránů malých (Phalacrocorax pygmeus) v národním parku Hortobágy (Maďarsko) - 85
BĚLKA T., LEMBERK V. (eds.): Ornitologická pozorování - 87
ČERNÝ M.: Zdeněk Klůz na Ptačím ostrově v roce 1944 - 99
RAUSCHEROV Á L.: Veselé vzpomínání k nedožitým devadesátinám dr. Františka Obhlídala - 113
Barevná příloha

Contents

VRÁNOVÁ S.: Breeding results of the Jackdaw (Corvus monedula) in Pardubice - 3
BARTOŠ J.: Birds of Nový pond near Žamberk (Eastern Bohemia) - 25
VRÁNOVÁ S.: The interspecies relationships of the Jackdaw (Corvus monedula) - 47
PRSKAVEC K.: Decline of a nesting density of the Common Chaffinch (Fringilla coelebs) and the European Serin (Serinus serinus) in commercial apple plantations - 57
SCHROPFER L.: Birds of a srnall cemetery near Holýšov (south-western Bohemia) in 2002 - 61
ŠOLTYS V.: Interesting breeding of the Black Redstart (Phoenicurus ochruros) and the House Martin (Delichon urbica) inside a building - 65
PETERA V.: Breeding of the Montagus Harrier in Hradec Králové region - 71
ČESÁK J.: Occurrence and breeding of the Eagle Owl on Kunětická hora near Pardubice - 73
MACH J.: Occurence of the Whiskered Tem (Chlidonias hybridus) in Svitavy town in 2001 - 77
VOLF V.: Occurrence of the Barnacle Goose on Drňák pond near Dobruška - 79
MACH J.: Winter occurrence of the Great Bittern (Botaurus stellaris) in Svitavy town - 83
JANOUŠEK M., URBÁNEK L.: Observation of the Pygmy Cormorants (Phalacrocorax pygmeus) in the Hortobágy National Park (Hungary) - 85
BELKA T., LEMBERK V. (eds.): Ornithological observations - 87
ČERNÝ M.: Mr. Zdenek Kluz on The Bird Island in 1944 - 99
RAUSCHEROVÁ L.: Memories of dr. František Obhlídal - 113
Color annex

cover_panurus_12_2002(1).jpg