Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Archaeologia historica 35/2010 1-2

Archaeologia historica 35/2010/ 1-2

Archaeologia historica 35/2010 1-2

500,00 Kč

Publikace obsahuje články z oblasti archeologie středověku sestavené do bloků Každodennost, Pohřebiště, Keramika, Ikonografie na středověkých nálezech, Středověké sklo, Architektura a osídlení a Varia. Doplněná je o Kroniku a Recenze a zprávy.
Brno 2010, ISBN 978-80-210-5272-7, ISSN 0231-5823. 510 str.včet.obr.

Košík
Autor: Editoři Zdeněk Měřínský, Pavel Kouřil
Stránek:
Rok vydání: 2010
Skladem: Ano

Publikace obsahuje články z oblasti archeologie středověku sestavené do bloků Každodennost, Pohřebiště, Keramika, Ikonografie na středověkých nálezech, Středověké sklo, Architektura a osídlení a Varia. Doplněná je o Kroniku a Recenze a zprávy.
Brno 2010, ISBN 978-80-210-5272-7, ISSN 0231-5823. 510 str.včet.obr.

ČÍSLO 1
A. KAŽDODENNOST
Zdeněk Měřínský-Rudolf Procházka: K některým aspektům každodenního a svátečního života středověkého člověka na Moravě a ve Slezsku
Tomáš Durdík: Několik poznámek k české hradní každodennosti
Markéta Tymonová: Archeologické doklady každodenního života obyvatel hradu Cvilína v období středověku a raného novověku
Martin Miňo: Príspevok k životu v stredovekom vojenskom tábore
Zdeňka Měchurová: Středověký svět dětí a her v archeologických pramenech

B. POHŘEBIŠTĚ
Martin Čechura: Pohřební ritus ve středověku a novověku ve světle archeologického a antro- pologického výzkumu
Bořivoj Nechvátal: Záchranný výzkum v poloze tzv. „Tomanovny" na raně středověkém pohřebišti v Radomyšli u Strakonic
Petra Stránská: Antropologická charakteristika kostrových pozůstatků z raně středověkého pohřebiště v Radomyšli, okr. Strakonice (poloha „Tomanovna")
Petra Stránská-Miluše Dobisíková-Jakub Likovský-Petr Velemínský: Raně středověké pohřebiště v Lahovicích - základní antropologická charakteristika populační skupiny
Jan Hasil: Problém chronologické synchronizace raně středověkých kostrových pohřebišť v Čechách a v severovýchodním Bavorsku
Milan Hanuliak: Sociálna pozícia dětských jedincov petrifikovaná v pohrebiskovom materiáli z 9.-10. storočia
František Kostrouch-Pavel Kodera: Výzkum hřbitova u kostela sv. Jana Evangelisty v Blovi- cích
Milena Bravermanová: Pohřební šaty jedné z českých královen z královské hrobky v katedrále sv. Víta

ČÍSLO 2
C. KERAMIKA
František Gabriel-Lucie Kracíková: K funkci drobné keramické plastiky
Radek Bláha—Jiří Sigl: Středověká a raně novověká polévaná keramika ve sbírkách králové¬hradeckého muzea (Několik poznámek k problematice)
Marián Čurný: Nové nálezy stredovekej a včasnonovovekej stavebnej keramiky z Košic

D. IKONOGRAFIE NA STŘEDOVĚKÝCH NÁLEZECH
Čeněk Pavlík: Draci na kachlích gotiky a renesance aneb kouzelný svět fantazie
Štefan Oriško: K otázkám pôvodu a typologie stredovekého náhrobku zo zbierky Západoslo¬venského múzea v Trnavě
Petr Žákovský: Freska s motivem zápasníků z hradu Švihová v kontextu vývoje evropských bojových systémů

E. STŘEDOVĚKÉ SKLO
Eva Černá-František Frýda: Sklo vrcholného středověku - současný stav a perspektivy studia historických technologií
Hedvika Sedláčková: Vypovídací hodnota archeologických nálezů skla na Moravě z období ca 1200-1550 (Teze)

F. ARCHITEKTURA A OSÍDLENÍ
Tomáš Kyncl-Jiří Varhaník: K datování první etapy výstavby románského kostela sv. Martina v Bernartících, okr. Písek
Tomáš Klír: Osídlení horských oblastí Čech ve středověku a raném novověku - východiska interdisciplinárního výzkumu
Marián Uličný-Peter Harčar: Počiatky města Prešova na základe výsledkov najnovších arche¬ologických výskumov
Zuzana Bláhová-Sklenářová: Na periferii periferie. Zaniklá ves Otětičky, k. ú. Velké Heřmanice, okr. Benešov
Zdeněk Vácha-Radim Vrla: Nové poznatky o stavebním vývoji hradu Lukova

G. VARIA
Jana Gryc-Andrzej M. Wyrwa: Poutní mušle ze Zámecké hory v Cieszyně - nový bod na mapě cest ke svatému Jakubovi v Compostelle
Bořivoj Nechvátal: Atomová absorpční analýza denárového depotu z raně středověkého pohřebiště z Vrbna u Mělníka
Miroslav Plaček: K adaptaci a využití antických fortifikací na Peloponésu ve středověku

KRONIKA
Zemřela Dagmar Hejdová (Bořivoj Nechvátal)
Zemřel fotograf české a moravské archeologie Alois Kleibl (1915-2009) (Bořivoj Nechvátal)
PhDr. Tomáš Edel (Jan Klápště, Petr Sommer)

RECENZE A ZPRÁVY
41. mezinárodní konference archeologie středověku (Miroslava Cejpová, Jiří Sigl)
Helena Chybová: Kroměříž zmizelá a znovu objevená aneb Historie ukrytá pod dlažbou města (Irena Loskotová)
Jiří Langer-Karel Kuča: Dřevěné kostely a zvonice v Evropě (Zdeněk Měřínský)
Bořivoj Nechvátal et. al.: Rotunda sv. Martina a bazilika sv. Vavřince na Vyšehradě (Zdeněk Měřínský)