Vojtěchův sál

Původní podobu renesančního interiéru nejvěrohodněji evokuje výzdoba Vojtěchova sálu. Jeho stěny zdobí fragmenty iluzivní malované architektury kolem portálů a okenních nik. Malované sloupy v rozích sálu, inspirované antickými vzory, nesou iluzivní malované rámy. Představu prostoru pokračujícího do přírody zvýrazňovaly rostlinné motivy v okenních nikách i jinde.
Dominantu Vojtěchova sálu tvoří monumentální nástěnná malba s výjevem ze starozákonního biblického příběhu Samsona a Dalily, datovaná rokem 1532. Jde o nejstarší známou renesanční nástěnnou malbu na území Čech. Přes své poškození v mladší době svědčí tato malba o vysoké umělecké úrovni nám zatím neznámého tvůrce i o kulturní vyspělosti objednatele, Vojtěcha z Pernštejna.

Vojtěchův sál    Nejstarší část sálu s gotickou klenbou a malovanými ornamenty    Renesanční nástěnná malba s motivem Samsona a Dalily, 1532    Renesanční nástěnná malba, Fortuna volubilis - Štěstěna vrtkavá

Původní bohatou renesanční symboliku maleb dokládá také ženský akt Fortuna volubilis (Štěstěna vrtkavá). Na reprezentační funkci sálů ukazuje bohatá heraldická výzdoba, jíž dominuje rodový erb Vojtěcha z Pernštejna (na zlatém ští černá zubří hlava s houžví v nozdrách) se dvěma postavami zbrojnošů jako štítonošů. Zvláštní funkci měl nepochybně také arkýř v jihozápadním nároží sálu. Zde se dochovala pozdně gotická klenba ještě z doby Viléma z Pernštejna. Je dílem Hanse Spiesse, kameníka, pracujího v královské huti Vladislava Jagellonského. V klenbě arkýře se dochovaly i zbytky původní pozdně gotické malířské výzdoby, kterou potom za Vojtěcha z Pernštejna překryla výzdoba raně renesanční.

Virtuální prohlídka

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj