Práce a studie 2/1994Obsah je pouze v češtině…
OBSAH
ÚVODEM - 1
Jan VÍTEK: GEOMORFOLOGIE LUBENSKÝCH KOPCŮ -   3
Jitka MÁLKOVÁ: MONITOROVÁNÍ ZMĚN VEGETACE A PŮDY V TRAVNÍCH POROSTECH NAD HORNÍ HRANICÍ LESA POD VLIVEM TURISTICKÉHO RUCHU A IMISÍ KRNAP (dlouhodobá studie v trvalých plochách) - 13
Jitka MÁLKOVÁ: POZNATKY K ROZŠÍŘENÍ A EKOLOGII VRATIČKY MĚSÍČNÍ (BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) SW.) V HŘEBENOVÝCH OBLASTECH -   27
Vladimír FALTYS: PŘÍSPĚVEK KE KVĚTENĚ KRKONOŠ, FLÓRISTICKÝ MATERIÁL KE KVADRANTU 5260/B STŘEDOEVROPSKÉHO SÍŤOVÉHO MAPOVÁNÍ - 45
Jan ŠUMPICH: PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ FAUNY VKP ŠTĚPÁNOVSKÉ STRÁNĚ U SKUTČE (LEPlDOPTERA) - 61
Vladimír LEMBERK: OBRATLOVCI PŘÍRODNÍ REZERVACE STŘEMOŠICKÁ STRÁŇ -   67
Boris RYCHNOVSKÝ, Pavel ELEDER: REJSEK HORSKÝ, SOREX ALPINUS, VE ŽĎÁRSKÝCH VRŠÍCH A JEHO NIKA -   81
Jan SKLENÁŘ: NEOBVYKLÉ ZIMOVIŠTĚ NETOPÝRA REZAVÉHO (NYCTALUS NOCTULA) V PARDUBICÍCH - 87
František BÁRTA: MALÝ PŘÍSPĚVEK K HYDROBIOLOGII HORNÍHO TOKU MORAVY -   91
František BÁRTA, Kryštof HARANT, Jan HORÁK: KULÍŠEK NEJMENŠÍ (GLAICLDIUM PASSERIUM L.) ODCHYCEN V ORLICKÝCH HORÁCH -  95
František BÁRTA, Jiří REJL: HNÍZDĚNÍ MOUDlVLÁČKA LUŽNÍHO (REMIZ PENDULlNUS) V CHKO ŽELEZNÉ HORY -  97
Tomáš BĚLKA, Jiří REJL: VÝSKYT KAMZÍKA HORSKÉHO, RUPICAPRA R. RUPICAPRA, NA KRÁLlCKÉM SNĚŽNÍKU -  99

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj