Odkazy

 

Projekty muzea

Důležité dokumenty, odkazy a informace pro pracovníky muzeí
 

Metodické doporučení MK k vývozům sbírkových předmětů do zahraničí v režimu zákona č. 122/2000 Sb.

Zápis ze společné porady krajské AMG

Zákony platné v muzejní sféře

TISK, KNIHOVNY a KRONIKY
Neperiodický tisk
č. 37/1995 Sb.  Zákon o neperiodických publikacích
Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích
Periodický tisk
č. 46/2000 Sb. Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon).
Knihovny
č. 257/2001 Sb. Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb.
č. 88/2002 Sb.Vyhláška ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných informačních služeb (knihovní zákon).
č. 288/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven
Autorský zákon
č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
č. 237/1995 Sb. Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů.
č. 273/1993 Sb. Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 121/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.a zákona č. 499/2004 Sb.

OCHRANA MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, MUZEA A GALERIE
č. 122/2000 Sb. Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
č. 275/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
č. 71/1994 Sb. Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.
č. 101/2001 Sb. Zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků.
č. 214/2002 Sb. Zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství.
Jednotlivé zákony ke stažení v sekci ZÁKONY na Portálu veřejné správy (odkaz se otevře v novém okně).
Portál Ministerstva kultury ČR. (Odkaz se otevře v novém okně).


MUZEOLOGICKO-METODICKÁ PRACOVIŠTĚ
Pro obor muzejnictví je v České republice zřízeno sedm specializovaných muzeologicko-metodických pracovišť, která poskytují informace a služby vlastníkům a správcům sbírek muzejní povahy a dalším zájemcům, vydávají metodické pokyny a texty, poskytují konzultace.

Metodickým pracovištěm pro otázky evidence a inventarizace sbírek muzejní povahy, centrální evidence sbírek (CES) a vývozu sbírkových předmětů do zahraničí je oddělení muzeí a galerií odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury. Toto pracoviště vydává metodické pokyny a poskytuje metodické konsultace.
Adresa: Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 Sídlo: Milady Horákové 139, Praha 7, Tel.: 257 085 446 Fax: 233 371 867, www: CES (odkaz se otevře v novém okně)
Metodickým pracovištěm konzervování a restaurování sbírkových předmětů českých muzeí je Metodické centrum konzervace zřízené u Technického muzea v Brně. Poskytuje komplexní servis v oblasti preventivní konzervace, sanační konzervace a restaurování (průzkum, metodiku zásahu, ošetření předmětů, poradenství, ověřování, případně vývoj nových technologií konzervace a restaurování, vzdělávání muzejních pracovníků a vysokoškolských studentů).
Adresa: Purkyňova 105, 612 00 Brno, Tel.: 541 421 452, Fax: 541 214 418, www: Technické muzeum v Brně (Odkaz se otevře v novém okně)
Metodickým pracovištěm pro specializovaná muzea výtvarného umění (galerie) je metodické centrum pro muzea výtvarného umění při Národní galerii v Praze.
Adresa: Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1, Tel.: 224 301 812 Fax: 224 301 194, www: Metodické centrum... (Odkaz se otevře v novém okně)
Metodickým pracovištěm pro ověřování a rozvoj informačních technologií, zejména v oblasti dokumentace a evidence, ale i ochrany a prezentace sbírkových předmětů, standardizace, interoperability paměťových institucí, poradenství a školení je Centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) při Moravském zemském muzeu.
Adresa: Zelný trh 6, 659 37 Brno, Tel.: 533 435 267, Fax: 542 212 792 www: CITeM (Odkaz se otevře v novém okně)
Metodickým pracovištěm pro komunikaci muzeí s dětmi a mládeží (včetně zdravotně postižených) a zprostředkování sbírek této podstatné skupině muzejního publika, muzejní pedagogiku, vzdělávací funkce muzea, kreativitu, výchovu k navštěvování muzeí a spolupráci se školami je Metodické centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu.
Adresa: Zelný trh 6, 659 37 Brno, Tel.: 533 435 371, Fax: 542 212 271, www: Dětské muzeum (Odkaz se otevře v novém okně)
Metodickým pracovištěm pro komunikaci muzeí s publikem, zprostředkování sbírek, aplikace nových technologií a metod prezentace sbírek, virtuální prezentaci sbírek, zpracovávání standardů, poradenské služby a výuku je Centrum pro prezentaci kulturního dědictví při Národním muzeu.
Adresa: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1, Tel.: 224 497 373 Fax: 224 497 177, www: Metodické centrum... (Odkaz se otevře v novém okně)
Metodickým pracovištěm pro oblasti nových strategií prezentace a recepce vizuální a výtvarné kultury v muzejním kontextu je Centrum nových strategií při Moravské galerii v Brně.
Adresa: Husova 18, 662 26 Brno, Tel.: 5321 69 131, www: Moravská galerie (Odkaz se otevře v novém okně)

 

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj