Obchod

Zde najdete naposledy vydané publikace přidané do našeho obchodu. Kategorie obsahuje názvy a jména autorů jednotlivých nových titulů, jejich stručný obsah, cenu a vzhled obálky.
Publikace obsahují články z oblasti archeologie, hodnotí zjištěné archeologické situace a nálezy z výzkumů apod.
Obsahuje sborník příspěvků z konference českých, moravských a slezských heraldiků konané 21. - 22. října 1999 v Pardubicích.
Najdete zde sborníky příspěvků ze sympozií, mezioborových a vědeckých konferencí. Dále publikaci zabývající se otázkou politických souvislostí vzniku tří projektů společné středoevropské měny a monografii věnovanou prvnímu českému letci ing. Janu Kašparovi.
Obrazový průvodce stálou expozicí ateliérové sklářské tvorby „České sklo“.
Zde je zařazena anglická mutace průvodního textu ke stálé numismatické expozici VČM v Pardubicích, sborník příspěvků ze semináře numismatiků - Pardubice 19. – 20. listopadu 2003 a kniha, jejímž hlavním tématem jsou dějiny evropského peněžního oběhu v 16. a 17. století.
Tato kategorie zahrnuje publikace s přírodovědnou tématikou. Jedna z nich podává ucelený přehled základních typů přírodního i umělého prostředí a krajiny ve východním Polabí. Další přináší ucelený přehled obratlovců zjištěných v minulosti i v současnosti na území okresu Chrudim. Jiná zahrnuje problematiku výskytu ptáků v katastrálním území Pardubic. V jedné z publikací vychází poprvé Musílkův životopis a jeho text o ptácích Sibiře.
Východočeský sborník historický (http://vcsh.vcm.cz) představuje odborné recenzované periodikum určené k publikování původních vědeckých příspěvků z historických oborů. Jsou zde zveřejňovány výsledky základního výzkumu vázaného především k území východních Čech, jejichž autory jsou hlavně odborní pracovníci muzeí, archivů a vysokoškolských pracovišť, a to v širokém časovém záběru, počínaje výzkumem pravěkého osídlení (archeologický výzkum) a konče nejnovějšími dějinami. Součástí jednotlivých svazků jsou i práce, zpřístupňující písemné prameny v ediční podobě. Východočeský sborník historický vychází od roku 1991, v roce 2011 byl zařazen do prestižní evropské databáze odborných časopisů ERIH (European Reference Index for the Humanities). Jeho editorem a šéfredaktorem je od počátku prof. PhDr. Petr Vorel,Csc. V současnosti vychází nejméně dvakrát ročně.
Sborník původních odborných příspěvků ze všech přírodovědných oborů (především geomorfologie,botanika, zoologie) publikujících výsledky výzkumů z území Pardubického a Královéhradeckého kraje. Vychází každoročně a obsahuje obrazovou přílohu.
PANURUS byl založen roku 1989 jako pokračování předešlého sborníku Východočeské pobočky České společnosti ornitologické (1980 - 1988). Vychází jednou ročně a obsahuje původní ornitologické články, přehledné články (reviews) a krátké zprávy v češtině s anglickým souhrnem. V samostatné rubrice jsou otiskována faunistická pozorování z východočeského regionu.
Unikátní žánrové snímky Pardubic z konce 19. a z první třetiny 20. století. Černobílé, hnědě tónované, zapaspartované tisky černobílých fotografií zhotovených z originálních skleněných negativů z fondu muzejního fotoarchivu. V prodeji také na pokladně muzea. Připravujeme limitovanou sběratelskou řadu historických fotografií v 50 číslovaných kopiích. Tyto fotografie budou vytvořeny klasickou mokrou cestou kopírováním z originálních skleněných desek na fotografický baritový papír. Tato edice bude vznikat výhradně na konkrétní objednávku.
Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj