Knihovna

Z důvodu stavební rekonstrukce v prostorách Zámku Pardubice bude s platností od 1. 5. 2019 dlouhodobě uzavřena badatelna a knihovna VČM. Uzavírka platí do odvolání (řídí se postupem stavebních prací). Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

Veškeré knihovnické fondy jsou poskytovány pouze k prezenčnímu studiu.

Provozní doba (pro veřejnost)
Úterý: 9.00 – 11.00; 12.00 – 17.00
Čtvrtek: 9.00 – 11.00; 12.00 – 17.00
(v době letních prázdnin od 9.00 – 11.00;  12.00 – 15.00).

Knihovnice
Mgr. Martina Halířová, Ph.D.
Tel: 466 799 258
E-mail: halirova@vcm.cz

Knihovna je veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovaným knihovním fondem. Veškeré knihovnické služby jsou poskytovány pouze k prezenčnímu studiu.
Evidenční číslo knihovny ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, je 0473/2002
Sigla knihovny: PAE 301
Ceník reprografických a digitalizačních služeb

Knihovna Východočeského muzea má své počátky už roku 1880, kdy bylo muzeum založeno. Základem muzejní knihovny se staly dary od Muzejního spolku, jednalo se především o staré tisky. Od roku 2014 knihovna přispívá do Souborného katalogu ČR, tudíž se její fond postupně objeví na webových stránkách www.caslin.cz

V roce 2018 získala knihovna VČM dotaci od Ministerstva kultury VISK 3 na zkvalitnění služeb. Projekt je realizován ve spolupráci s knihovnami Regionálního muzea v Chrudimi a Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Z prostředků grantu byl pořízen nový katalogizační systém Verbis od firmy Kp-sys. Jedním ze stěžejních cílů se stalo vytvoření souborného katalogu muzeí Pardubického kraje. Čtenář tak z jednoho místa může prohledávat knižní fondy zúčastněných knihoven. Dalším krokem bude vytvoření společné digitální knihovny, kde budou prezentovány digitalizované regionální noviny, staré tisky, rukopisy, mapy a tisky z 19. století.

KNIHOVNÍ FOND
se dělí na studijní a sbírkový (zapsaný v CES).
Studijní fond obsahuje více než 17 000 knihovních jednotek (r. 2015). Hlavním tématem jsou především dějiny, a to zejména regionální a české, dále publikace k oborům archeologie, numismatiky, etnografie, dějin řemesel, architektury, umění a muzejnictví. Součástí fondu jsou časopisy. V současné době má knihovna kolem 1000 titulů domácích a zahraničních časopisů (jako např. Český časopis historický, Český lid, Časopis národního muzea aj.). Ročně se knihovna rozrůstá přibližně o 400 nových titulů knih a periodik. Knihy jsou doplňován především nákupy, dary nebo výměnou s českými a zahraničními institucemi.

SBÍRKOVÝ FOND
se skládá z několika částí.
Badatelsky je nejnavštěvovanější fond „Slavínu“ (signatura Sl), ve kterém jsou uloženy publikace s regionální tématikou. Knihovna Slavínu čítá kolem 3000 titulů. Dalším významným fondem z hlediska dějin výchovy a pedagogiky je Pedagogická knihovna (signatura Ped). Součástí knihovny jsou učebnice (signatura Uč), literatura určená dětem (signatura Ped A) a pedagogické časopisy. Součástí sbírkového fondu je sbírka Kalendářů (signatura K) a Soukromé knihovny významných regionálních osobností – knihovna barona Artura Krause, Jaroslava Fryče, Emanuela Kalenského či Vojtěcha Horáka. Do sbírkového fondu patří i staré tisky (signatura KS), Vlastivědná knihovna (signatura VK) a sbírka dokumentující produkci pardubických tiskáren (signatura T). Ve sbírkách se nachází fond pardubických a východočeských novin a periodik.

ON-LINE katalog

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj