Archeologické služby

Pro stavebníky
Zdarma poskytujeme:

  • informace o výskytu, rozsahu a povaze území s archeologickými nálezy (dále jen ÚAN)
  • vyjádření pro potřeby správních řízení (např. územního a stavebního řízení), které je vedeno v území s archeologickými nálezy nacházejícím se mimo prostor městských památkových rezervací, městských a venkovských památkových zón, areálů kulturních památek a jejich ochranných pásem (tato vyjádření zpracovává Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v Pardubicích)  
  • podklady pro potřeby územního plánování, kde je nutno zohlednit výskyt archeologických nálezů  
  • územní studie zaměřené na analýzu dopadu terénních a stavebních zásahů v území s archeologickými nálezy


Doporučení pro stavebníky (investory, vlastníky či správce nemovitosti)

Při realizaci prací, jejichž součástí jsou zásahy pod úroveň stávajícího terénu, je třeba se informovat, zda se jedná o území s archeologickými nálezy (ÚAN), tedy o prostor, kde již byly jakékoliv archeologické nálezy movité či nemovité povahy registrovány, případně o prostor, kde je možné vzhledem k přírodním podmínkám (např. konfiguraci terénu, geologickým, pedologickým a hydrologickým poměrům na lokalitě) či dosavadnímu historickému vývoji (osídlení bezprostředního okolí sledované lokality, případně historické zmínky o lokalitě) tyto nálezy s vysokou pravděpodobností očekávat.
Pro stavebníka je povinnost splnit § 22 zákona č. /1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění: „(2) Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.“
Ke stažení: podklad pro uzavření dohody na ZAV  (nezbytný dokument pro další jednání)
Odkaz na stránky Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. 
Online formulář sloužící stavebníkům k ohlášení jejich stavby na Archeologický Ústav

 

Archeologické služby

                   
 

                  

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj