Archeologické služby

Pro stavebníky
Zdarma poskytujeme:

  • informace o výskytu, rozsahu a povaze území s archeologickými nálezy (dále jen ÚAN)
  • vyjádření pro potřeby správních řízení (např. územního a stavebního řízení), které je vedeno v území s archeologickými nálezy nacházejícím se mimo prostor městských památkových rezervací, městských a venkovských památkových zón, areálů kulturních památek a jejich ochranných pásem (tato vyjádření zpracovává Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v Pardubicích)  
  • podklady pro potřeby územního plánování, kde je nutno zohlednit výskyt archeologických nálezů  
  • územní studie zaměřené na analýzu dopadu terénních a stavebních zásahů v území s archeologickými nálezy


Doporučení pro stavebníky (investory, vlastníky či správce nemovitosti)

Při realizaci prací, jejichž součástí jsou zásahy pod úroveň stávajícího terénu, je třeba se informovat, zda se jedná o území s archeologickými nálezy (ÚAN), tedy o prostor, kde již byly jakékoliv archeologické nálezy movité či nemovité povahy registrovány, případně o prostor, kde je možné vzhledem k přírodním podmínkám (např. konfiguraci terénu, geologickým, pedologickým a hydrologickým poměrům na lokalitě) či dosavadnímu historickému vývoji (osídlení bezprostředního okolí sledované lokality, případně historické zmínky o lokalitě) tyto nálezy s vysokou pravděpodobností očekávat.
Pro stavebníka je povinnost splnit § 22 zákona č. /1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění: „(2) Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.“
Ke stažení: podklad pro uzavření dohody na ZAV  (nezbytný dokument pro další jednání)
Odkaz na stránky Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.   

 

Archeologické služby

                   
 

                  

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj

Východočeské muzeum
v Pardubicích

Zámek č.p. 2
530 02 Pardubice
tel: +420 466 799 240
IČ: 14450542